Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Ek1

2014-04-22 21:55:26

Ek-1

Testler ve Numune Alma Metodları

1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde listelenen

bilgilere ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi için atık bazı testlere tabi tutulur. Temel özelliklerin

belirlenmesi için yapılan bu testlerin sonucuna göre atığın depolanacağı tesis sınıfı belirlenir. Ayrıca atık

bileşimi ve yapısının belirlenmesine ilişkin gerekli olan diğer testler atığın türüne bağlı olarak tespit edilir ve

uygulanır.

Test yapılması aşamasında atıklar, düzenli olarak aynı proses sonucunda üretilen atıklar ve düzenli olarak

üretilmeyen atıklar olmak üzere iki kategoride değerlendirilir ve buna göre test işlemleri yapılır.

Düzenli Olarak Aynı Proses Sonucunda Üretilen Atıklar

Atıklar;

- atığın üretildiği proses ve tesisler hakkında yeterli bilginin bulunduğu, işleme giren ham maddelerin ve

prosesin iyi tanımlandığı,

- atık sahibinin tesisinde özellikle hammadde veya proses değişikliği olduğunda depolama tesisi

işletmecisine bildirerek tüm gerekli bilgileri sağladığı

durumlarda “düzenli olarak aynıproses sonucunda üretilen ve karakteristikleri değişken olmayan atıklar”

olarak kabul edilir.

Atığın farklı tesislerdeki aynıproseslerden kaynaklanması halinde “düzenli olarak aynı proses sonucunda

üretilen ve karakteristikleri değişken olmayan atıklar” olarak kabul edilmesi için aynı karakteristiğe sahip olması

ve 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin

Yönetmelik EK-IV’te sektör esaslı listelenen 6 haneli atık kodunda olduğunun belirlenmesi gerekir. Atığın temel

özellikleri belirlendikten sonra uygunluk testine gönderilir. Bu işlemler yapılırken; atığın üretildiği proseste hiç

bir değişiklik olmamasıgerekmektedir.

Atığın aynı tesisteki aynı prosesten kaynaklanması halinde atığın temel özelliklerine ilişkin yapılan analiz

sonuçlarında sadece çok küçük farklılıklar olma hali kabul edilebilir. Atığın temel özellikleri belirlendikten sonra

uygunluk testine gönderilir. Ancak; bu işlemler yapılırken; atığın üretildiği tesisteki proseslerde hiç bir değişiklik

olmaması gerekmektedir.

Düzenli Olarak Üretilmeyen Atıklar

Aynı tesiste ve aynı proses sonucunda üretilmemiş olan atıklar ve bileşimi belirli olmayan atıklar “düzenli

olarak üretilmeyen atıklar” olarak kabul edilir. Bu tür atıkların her partisi için münferiden olmak üzere temel

özellikler tespit edilir. Bu aşamada, temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yer alan tüm

aşamalar yerine getirilir. Bu nedenle uygunluk testine gerek yoktur.

Transfer istasyonlarından kaynaklanan atıklar veya atık toplayıcılarından gelen karışık atıklar çok büyük

değişkenlikler göstereceğinden, bu tür atıklar “düzenli olarak üretilmeyen atıklar” kapsamı altında ele alınır.

2 - Numune Alma Ve Test Metotları

Temel özelliklerin belirlenmesi için numune alınması, testlerin yapılması ve uygunluk testleri 5/9/2008

tarihli ve 26988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

kapsamında Bakanlıkça yetki verilen laboratuarlar tarafından yapılır. Laboratuarların, atık test ve analizlerinde

kanıtlanmış tecrübeye ve etkili kalite kontrol sistemine sahip olması gerekir.

Numune alma

Atıklardan temel özelliklerin tanımlanması ve nitelendirilmesi testi, uygunluk testi ve tesiste doğrulama

testi için numune alınması amacıyla hâlihazırda CEN tarafından geliştirilmişolan numune alma standardının 1.

kısmına uygun bir numune alma planı yapılır.

Test metotları

Test metotları öncelikle Türk Standardına uygun olmak zorundadır. Türk Standardlarının bulunmaması

durumunda öncelikle EN ve ISO yöntemleri referans olarak önerilir. Ancak uluslararası geçerliliğe sahip tüm

yöntemler kullanılabilecektir.

Atıkların Nitelendirilmesi İle İlgili Türk Standardları

Standard

no

Standardın adı

TS EN 12457-

4

Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan özütleme analizi- granül katı atıkların

ve çamurların katı özütlemesi için uygunluk deneyi - Bölüm 3 : Sıvı katı oranı

10 L/Kg olan ve parçacık boyutu 4 mm’den küçük, yüksek katı madde muhtevalı

malzemeler için tek aşamalı parti deneyi

TS EN 12506 Atıkların nitelendirilmesi- Özütlerin analizi- pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr,

Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, toplam S, SO42-, V ve Zn tayini

TS EN

12920

Atıkların nitelendirilmesi- Atıkların belirli şartlar altında özütlenebilme

özelliğinin tayini

TS EN 13370 Atık nitelendirilmesi – Özüt analizi – Amonyum-, AOX, iletkenlik, Hg,

fenol indeksi, TOK, kolayca açığa çıkabilen CN- , F- tayini

TS EN 13656 Atıkların nitelendirilmesi - Elementlerin, tayin için hidroflorik (HF) asit,

nitrik asit (HNO3) ve hidroklorik asit (HCl) karışımı kullanılarak mikrodalga

desteği ile parçalanması

TS EN 13657 Atıkların nitelendirilmesi – Elementlerin kral suyunda çözünebilir

kısmının müteakip tayin için parçalanması

TS EN 13965-

1

Atıkların nitelendirilmesi- Terimler-Bölüm 1: Malzeme ile ilgili terimler

ve tarifler

TS EN 13965-

2

Atıkların nitelendirilmesi- Terimler-Bölüm 2: Yönetim ile ilgili terimler

ve tarifler

TS EN 14039 Atıkların nitelendirilmesi-C10-C40 aralığındaki hidrokarbon

muhtevasının gaz kromatografisi ile tayini

TS EN 14346 Atıkların nitelendirilmesi - Kuru kalıntı veya su muhtevası tayini ile

kurumadde miktarının hesaplanması

TS EN 14582 Atıkların nitelendirilmesi - Halojen ve kükürt muhtevasının tayini -

Kapalı sistemlerde oksijen ile yakma ve tayin yöntemleri

TS EN 14735 Atıkların nitelendirilmesi- Ekotoksisite deneyleri için atık numunelerinin

hazırlanması

TS EN

14735/AC

Atıkların nitelendirilmesi- Ekotoksisite deneyleri için atık numunelerinin

hazırlanması

TS EN 14803 Atık miktarının tanıtımı ve/veya tarifi

EN 15169 Atık nitelendirilmesi - Atık, çamur ve çökeltilerde yanma kaybının tayini

TS EN 15192 Atık ve toprağın nitelendirilmesi - Katı maddelerde alkali ortamda

parçalama ve spektrofotometrik teşhisli iyon kromatografisi kullanılarak krom

(VI) tayini

TS EN 15216 Atıkların Özellikleri-Su ve eluatlarda toplam çözünmüş katı madde

(TÇK) tayini

TS ISO 9280 Su Kalitesi-Sülfat Tayini-Baryum Klorür Kullanarak Gravimetrik Metot

Atıkların Nitelendirilmesi İle İlgili Diğer Uluslararası Standardlar

EN

14899:2005

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Framework for

the preparation and application of a Sampling Plan

CEN/TR

15310-1:2006

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 1: Guidance

on selection and application of criteria for sampling under various conditions

CEN/TR

15310-2:2006

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 2: Guidance

on sampling techniques

CEN/TR

15310-3:2006

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance

on procedures for sub-sampling in the field

CEN/TR

15310-4:2006

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 4: Guidance

on procedures for sample packaging, storage, preservation, transport and delivery

CEN/TR

15310-5:2006

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 5: Guidance

on the process of defining the sampling plan

CEN/TS

14405:2004

Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Up-flow percolation

test (under specified conditions)

CEN/TS

14429:2005

Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Influence of pH on

leaching with initial acid/base addition

EN

15002:2006

Characterization of waste - Preparation of test portions from the laboratory

sample

prEN 14405 Leaching behaviour test - Up-flow percolation test (Up-flow percolation

test for inorganic constituents)

ASTM D6160 Standard test method for determination of Polychlorinated Biphenyls

(PCBs) in waste materials by Gas Chromotography

Ek-2

Atık Kabul Kriterleri

1- Sınır değer artırımları

Atıkların, kabul kriterlerine ilişkin sınır değerlere göre

uygun depolama alanında bertarafısağlanır. Ancak, bazı sınır

değerlerin aşılması durumunda, depolama tesisi ve çevresinin

özelliklerini dikkate alınarak sızıntı suyu da dâhil olmak üzere

oluşabilecek emisyonların tesise ilave bir yük getirmeyeceğinin

işletmeci tarafından belgelenmesi halinde, atık sahibinin talebi

üzerine Bakanlık her bir durum bazında aşağıda verilen sınır değer

artırımları dâhilinde atığın belirlenen tesise kabul edilmesi için izin

verebilir. Her bir düzenli depolama sınıfına ilişkin artırımlar aşağıda

verilmektedir:

III. sınıf depolama tesisi sınır değer artırımları

Artırılabilecek parametreler Sabit kalması gereken parametreler Artırım

miktarı

As (Arsenik) 3 katı

Ba (Baryum)

Cd (Kadmiyum)

Cr toplam (Toplam krom)

Cu (Bakır)

Hg (Civa)

Mo (Molibden)

Ni (Nikel)

Pb(Kurşun)

Sb (Antimon)

Se(Selenyum)

Zn (Çinko)

Klorür

Florür

Sülfat

ÇOK (Çözünmüş organik karbon)

TÇK ( Toplam çözünen katı) 3 katı

Fenol İndeksi

TOK (Toplam organik karbon) 2 katı

BTEX(benzen, toluen,

etilbenzen ve ksilen)

PCBler 3 katı

Mineral yağ

II. sınıf depolama tesisi sınır değer artırımları

Artırılabilecek parametreler Sabit kalması gereken parametreler Artırım

miktarı

As (Arsenik) 3 katı

Ba (Baryum)

Cd (Kadmiyum)

Cr toplam (Toplam krom)

Cu (Bakır)

Hg (Civa)

Mo (Molibden)

Ni (Nikel)

Pb(Kurşun)

Sb (Antimon)

Se(Selenyum)

Zn (Çinko)

Klorür

Florür

Sülfat

ÇOK (Çözünmüş Organik karbon)

TÇK ( Toplam çözünen katı) 3 katı

I. sınıf depolama tesisi sınır değer artırımları

Artırılabilecek parametreler Sabit kalması gereken parametreler Artırım

miktarı

As (Arsenik)

3 katı

Ba (Baryum)

Cd (Kadmiyum)

Cr toplam (Toplam Krom)

Cu (Bakır)

Hg (Civa)

Mo (Molibden)

Ni (Nikel)

Pb(Kurşun)

Sb (Antimon)

Se(Selenyum)

Zn (Çinko)

Klorür

Florür

Sülfat

ÇOK (Çözünmüş organik karbon)

TÇK (Toplam çözünen katı)

TOK(Toplam organik karbon) 3 katı

LOI (YAK) (Yanma Kaybı)

2- Atıkların düzenli depolanabilmesi için kabul

kriterleri

Atıklar kabul kriterlerine ilişkin sınır değerlere göre uygun

depolama tesisinde bertaraf edilir.

2-A) İnert Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterleri

III. sınıf depolama tesisleri için sınır değerler

Eluat testi değerleri, sıvı/katı oranı (L/S) 10 lt/kg alınarak

hesaplanır.

Parametre Birim Sınır değer

As (Arsenik) mg / lt 0,05

Ba (Baryum) mg / lt 2

Cd (Kadmiyum) mg / lt 0,004

Cr toplam (Toplam krom) mg / lt 0,05

Cu (Bakır) mg / lt 0,2

Hg (Civa) mg / lt 0,001

Mo (Molibden) mg / lt 0,05

Ni (Nikel) mg / lt 0,04

Pb(Kurşun) mg / lt 0,05

Sb (Antimon) mg / lt 0,006

Se(Selenyum) mg / lt 0,01

Zn (Çinko) mg / lt 0,4

Klorür mg / lt 80

Florür mg / lt 1

Sülfat mg / lt 100(1)

Fenol indeksi mg / lt 0,1

ÇOK(Çözünmüş organik

karbon) (2) mg / lt 50

TÇK (Toplam çözünen

katı) (3) mg / lt 400

(1) Eğer atık; sülfat için bu kriteri sağlayamıyorsa; 600

mg/lt değerini aşmamak kaydı ile kabul kriterlerine uygun olduğu

kabul edilir.

(2) Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) sınır değeri atığın

kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8 değerinde test

tekrarlanır ve sınır değerin aşılmadığı tespit edilir. Sınır değer

aşılmıyorsa; Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin kabul

kriterlerine uygun olduğu kabul edilir.

(3)Toplam çözünmüşkatı madde değerleri (TÇK), sülfat ve

klor değerlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Yukarıda verilen sınır değerlere ilave olarak,

aşağıdaki sınır değerler de karşılanmak zorundadır:

Parametre Birim Sınır Değer

TOK (Toplam organik

karbon)

mg/kg 30000(1)

BTEX mg/kg 6

PCBler (7 türdeş) mg/kg 1

Mineral yağ (C10 –

C40’a kadar)

mg/kg 500

(1)Toprak atıkları için; ancak toprağın kendi pH

değerinde veya pH 7,5 ile 8 arasında Çözünmüş Organik

Karbon (ÇOK) değerinin 50 mg/lt olması kaydıile Bakanlık

tarafından daha yüksek bir değer kabul edilir.

III. sınıf depolama tesisine teste tabi tutulmaksızın

kabul edilebilecek atıklar

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde verilen inert atık

tanımına uyan ve aşağıda listelenen atıklar, teste tabi tutulmaksızın

inert atık depolama tesislerine kabul edilir.

Atık

kodu

Atık türü Sınırlama

10

11 03

Cam elyaf atıkları Organik bağlayıcılar içermemeli

17

01 01

Beton Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı

atıkları

17

01 02

Tuğlalar Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı

atıkları

17

01 03

Kiremitler ve Seramikler Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı

atıkları

17

01 07

beton, tuğla kiremit ve seramik

karışımları ya da ayrılmış grupları

Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı

atıkları

17

02 02

Cam

17

05 04

Toprak ve kayalar Bitkisel toprak ve turba, kirlenmiş

tesislerden gelen toprak ve taşlar hariç

19

12 05

Cam

20

02 02

Toprak ve taşlar Bitkisel toprak ve turba hariç sadece

park ve bahçelerden kaynaklanan toprak ve

taşlar

i) Ancak bu atıkların teste tabi tutulmadan düzenli

depolama tesisine kabul edilmesi için kaynağının tek olması ve tek

bir atık türü içermesi gerekir.

ii) Listede adı geçen birbirinden farklı atıkların karışımı

ancak aynı kaynaktan gelmeleri durumunda kabul edilir.

iii) Gözle yapılan denetimde veya atığın kaynağı hakkında

alınan bilgiler neticesinde atığın kontamine olduğundan

şüphelenilmesi durumunda Ek-1’de belirtilen yöntemler kullanılarak

gerekli testler yapılır.

iv) Atıkların diğer depolama tesislerinde bertarafını

gerektirecek düzeyde kontamine olduğu veya metal, asbest, plastik

ve kimyasallar gibi olmaması gereken maddeler içerdiğinin tespit

edilmesi halinde, bu atıklar III. sınıf depolama alanına kabul

edilmez.

v) Önemli miktarda tehlikeli maddeler içeren malzemelerle

işlenmiş, kaplanmış veya boyanmış inşaat ve yıkıntı atıkları

yukarıdaki listede yer alan inşaat ve yıkıntı atıkları kapsamında

kabul edilmez.

vi) Organik veya inorganik tehlikeli maddelerle kontamine

olmuş inşaat ve yıkıntı atıklarıyukarıdaki listede yer alan inşaat ve

yıkıntı atıkları kapsamında kabul edilmez.

2-B)Tehlikesiz Atıkların Düzenli Depolanabilme

Kriterleri

Sınır değerler, reaktif olmayan ve kararlı tehlikeli atıklarla

birlikte aynı lotta depolanacak olan tehlikesiz atıklar için

belirlenmiştir.

II. sınıf depolama tesisine teste tabi tutulmaksızın kabul

edilecek atıklar

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EKIV’te

20 başlığı altında tehlikesiz atık olarak sınıflandırılan belediye

atıkları ile evlerden veya ticari yerlerden ayrıştırılarak toplanmış

belediye atıkları, bu Yönetmeliğin dokuzuncu maddesine uyulması

kaydı ile test edilmeksizin II. sınıf depolama tesislerine kabul edilir.

II. sınıf depolama tesisleri için sınır değerler

Sınır değerler, reaktif olmayan ve kararlı tehlikeli atıklarla

birlikte aynı lotta depolanabilen granüler tehlikesiz atıklara

uygulanır. Granüler atıklar, tüm monolitik olmayan atıkları içerir.

Eluat testi değerleri, sıvı/katı oranı (L/S) 10 lt/kg alınarak

hesaplanır.

Parametre Birim Sınır Değer

As (Arsenik) mg / lt 0,2

Ba (Baryum) mg / lt 10

Cd (Kadmiyum) mg / lt 0,1

Cr toplam (Toplam krom) mg / lt 1

Cu (Bakır) mg / lt 5

Hg (Civa) mg / lt 0,02

Mo (Molibden) mg / lt 1

Ni (Nikel) mg / lt 1

Pb(Kurşun) mg / lt 1

Sb (Antimon) mg / lt 0,07

Se(Selenyum) mg / lt 0,05

Zn (Çinko) mg / lt 5

Klorür mg / lt 1500

Florür mg / lt 15

Sülfat mg / lt 2000

ÇOK (Çözünmüş organik

karbon) (1) mg / lt 80

TÇK (Toplam çözünen katı)

(2) mg / lt 6000

(1) Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) sınır değeri atığın

kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8 değerinde test

tekrarlanır ve sınır değerin aşılmadığı tespit edilir. Sınır değer

aşılmıyorsa; Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin kabul

kriterlerine uygun olduğu kabul edilir.

(2)Toplam çözünmüşkatı madde değerleri (TÇK), sülfat ve

klorür değerlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Reaktif olmayan ve kararlı tehlikeli atıkların II. sınıf

depolama tesislerine kabul edilebilmesi için sınır değerler

Sınır değerler, II. sınıf düzenli depolama tesisinde

depolanabilecek granüler tehlikeli atıklara uygulanır. Granüler

atıklar, tüm monolitik olmayan atıkları içerir.

Eluat testi değerleri, sıvı/katı oranı (L/S) 10 lt/kg alınarak

hesaplanır.

Parametre Birim Sınır Değer

As (Arsenik) mg / lt 0,2

Ba (Baryum) mg / lt 10

Cd (Kadmiyum) mg / lt 0,1

Cr toplam (Toplam krom) mg / lt 1

Cu (Bakır) mg / lt 5

Hg (Civa) mg / lt 0,02

Mo (Molibden) mg / lt 1

Ni (Nikel) mg / lt 1

Pb(Kurşun) mg / lt 1

Sb (Antimon) mg / lt 0,07

Se(Selenyum) mg / lt 0,05

Zn (Çinko) mg / lt 5

Klorür mg / lt 1500

Florür mg / lt 15

Sülfat mg / lt 2000

ÇOK (Çözünmüş organik mg / lt 80

karbon) (1)

TÇK (Toplam çözünen katı)

(2) mg / lt 6000

(1) Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) sınır değeri atığın

kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8 değerinde test

tekrarlanır ve sınır değerin aşılmadığı tespit edilir. Sınır değer

aşılmıyorsa; Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin kabul

kriterlerine uygun olduğu kabul edilir.

(2)Toplam çözünmüşkatı madde değerleri (TÇK), sülfat ve

klorür değerlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki sınır değerlere ilave olarak, granüler

tehlikeli atıklar için aşağıdaki sınır değerler de karşılanmak

zorundadır:

Parametre Sınır Değer

TOK (Toplam Organik Karbon) %5(1)

pH ≥ 6

(1)Atığın kendi pH değerinde veya pH 7,5 ile 8 arasında

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin 80 mg/lt olması

kaydı ile Bakanlık tarafından daha yüksek bir değer kabul

edilebilir.

2-C)Tehlikeli Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterleri

I. sınıf depolama tesisleri için sınır değerler

Sınır değerler, I. sınıf depolama tesisinde depolanabilecek

granüler tehlikeli atıklara uygulanır. Granüler atıklar, tüm monolitik

olmayan atıkları içerir.

Eluat testi değerleri, sıvı/katı oranı (L/S) 10 lt/kg alınarak

hesaplanır.

Parametre Birim Sınır değerler

As (Arsenik) mg / lt 2,5

Ba (Baryum) mg / lt 30

Cd (Kadmiyum) mg / lt 0,5

Cr toplam (Toplam krom) mg / lt 7

Cu (Bakır) mg / lt 10

Hg (Civa) mg / lt 0,2

Mo (Molibden) mg / lt 3

Ni (Nikel) mg / lt 4

Pb(Kurşun) mg / lt 5

Sb (Antimon) mg / lt 0,5

Se(Selenyum) mg / lt 0,7

Zn (Çinko) mg / lt 20

Klorür mg / lt 2500

Florür mg / lt 50

Sülfat mg / lt 5000

ÇOK(Çözünmüş organik mg / lt 100

karbon) (1)

TÇK(Toplam çözünen katı)

(2) mg / lt 10000

(1) Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) sınır değeri atığın

kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8 değerinde test

tekrarlanır ve sınır değerin aşılmadığı tespit edilir. Sınır değer

aşılmıyorsa; Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin kabul

kriterlerine uygun olduğu kabul edilir.

(2)Toplam çözünmüşkatı madde değerleri (TÇK), sülfat ve

klorür değerlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki sınır değerlerine ilave olarak, aşağıdaki

sınır değerler de karşılanmak zorundadır:

Parametre Sınır Değer

LOI (Yanma kaybı)(1) %10

TOK (Toplam organik karbon) (1) % 6(2)

(1)Ya LOI ya da TOK kullanılır.

(2)Atığın kendi pH değerinde veya pH 7,5 ile 8 arasında

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin 100 mg/lt olması kaydı

ile Bakanlık tarafından daha yüksek bir değer kabul edilebilir.

Ek-3

Düzenli Depolama Tesislerinde Kullanılan Sızdırmaz Malzemeler İle İlgili Standartlar

Standard no Standardın adı

TS EN 13257 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Katı Atık Depolama

Alanlarında Kullanım İçin Gerekli Özellikler

TS EN

13257/AC

Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller - Katı Atık Depolama

Alanlarında Kullanım İçin Gerekli Özellikler

TS EN 13257/

A1

Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller - Katı Atık Depolama

Alanlarında Kullanım İçin Gerekli Özellikler

TS EN 13493 Geosentetik Bariyerler - Katı Atık Depolama ve Bertaraf Etme

Yerlerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler

Sayfa 1

Ek-4

Meteorolojik Veriler

Parametre İşletme

Aşaması İzleme

Sıklığı

Kapatma Sonrası Aşama

İzleme Sıklığı

Yağış hacmi (mm/gün, mm/ay) Günlük Aylık ortalama

Sıcaklık, en düşük, en yüksek ve

yerel saatle 14:00’te (°C)

Günlük Aylık ortalama

Rüzgârın yönü ve hızı (m/s) Günlük -

Buharlaşma (mm/gün, mm/ay) Günlük Aylık ortalama

Bağıl nem Günlük -

Ek-5

Depo Gazı ve SızıntıSuyunun Kontrolü ve İzlenmesi

Analiz sıklığı ve bakılacak parametreler

Parametre İşletme Aşaması(2) Kapatma sonrası

Bakım Aşaması (2)

Sızıntı suyu hacmi (6) Aylık Her altı ayda bir Sızıntı suyunun kompozisyonu (1) (6) Üç ayda bir

CH4, CO2, H2S, O2 ve H2 emisyonları(3) Aylık (4) Her altı ayda

bir(5)

(1) Ölçülmesi gereken parametreler depolanmış atığın

kompozisyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

(2) Bakanlığın uygun görmesi halinde analiz sıklığı, tesis

bazında azaltılabilir. Ancak sızıntısularında iletkenlik yılda en az bir

kez ölçülür.

(3) Gaz ölçümleri depolanan atığın organik madde içeriğine

bağlıdır.

(4) CH4, CO2, O2 gazları tabloda verilen sıklıkta, diğer

gazlar depolanan atığın kompozisyonuna bağlı olarak Bakanlıkça

uygun görülen sıklıkta ölçülür.

(5) Gaz toplama sisteminin kapatma sonrası aşamasındaki

verimliliği düzenli olarak kontrol edilir.

(6) Sızıntı suyu hacmi ve kompozisyonu sadece sızıntı suyu

toplama sistemi bulunan tesislerde tespit edilir.

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »