Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

2014-04-22 23:16:48

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanması, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü, tekrar kullanımı gibi yollar ile doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve yönetiminin sağlanmasına,

b) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan ürünlerin üretimine, piyasa gözetimi ve denetimine,

yönelik genel esasların belirlenmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,

a) Ek-IV atık listesinde verilen atıkları;

b) Genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde yönetimi sağlanan ambalaj, pil ve akümülatör, elektrikli ve elektronik eşyalar, araçları;

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri,

a) Atmosfere salınan gaz atıkları,

b) Radyoaktif atıkları,

c) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıkları,

ç) Hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan ve çevre ve insan sağlığını tehdit eden dışkı, dışkı ile temas eden saman, odun talaşı gibi organik malzemeler hariç olmak üzere hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları,    

d) Atık suları,

e) Kullanılamaz durumdaki patlayıcıları ve atıklarını,

f) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını,

g) Saman veya diğer doğal ve zararsız tarımsal maddeler ya da doğaya zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen prosesler ya da metotlar aracılığıyla bu biyokütlelerden enerji üretilmesinde kullanılan malzemeleri

ğ) Yakma, düzenli depolama, biyogaz ya da kompost tesisinde kullanma amacıyla gönderilenler hariç diğer hayvansal yan ürünleri,

h) Epizootik hastalıkları ortadan kaldırmak amacıyla öldürülen ya da kesilen hayvanlar dışında ölen hayvanların leşlerini,

ı) Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boşaltılmasını,

kapsamaz.

         

          Dayanak

          MADDE 3 - (1)  Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri, 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (a) ve (i) bendi, 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ile 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

          Tanımlar

          MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünleri,

b) Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş olan tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan ambalaj atıklarını,

c) Ara depolama tesisi: Atıkların işleme tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi,

ç) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından atılan veya atılması planlanan veya atılması zorunlu olan, herhangi bir madde veya materyali,

d) Atık işleme: Geri kazanım veya bertaraf öncesinde ön işlemler dâhil olmak üzere Ek-II/A ve Ek-II/B’deki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini;

e) Atık işleme tesisi: Ön işlemler dâhil olmak üzere, atıkları Ek–II/A ve Ek-II/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden geçek veya tüzel kişiyi,

f) Atık listesi: Ek-IV’te verilen listeyi,

g) Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde, fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Atıkların sınırötesi hareketi: Atıkların bir devletten başka bir devlete, transit geçiş dâhil olmak üzere sevk edilmesini, atıkların ithalat, ihracat ve transit geçişini,

h) Atık taşıma formu: Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, ulusal ve uluslararası taşıma işlemlerinde kullanılan, Ek-V’de yer alan formları,

ı) Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı toplanmasını,

i) Atık tüccarı: Komisyonculuk faaliyetleri de dâhil olmak üzere fiziksel olarak atık mülkiyetini elinde bulundurmayan ancak atık ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri,

j) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Atık yağ: Daha önce amaçlandığı kullanım için uygun olmayan kullanılmış yanmalı motor yağı, şanzıman yağı, yağlama yağları, türbin yağı ya da hidrolik yağlar gibi sentetik yağlayıcılar, sanayi yağları ya da madeni yağları;

l) Atık yağların rejenerasyonu: Kirleticilerin, oksidasyon ürünlerinin ve katkı maddelerinin atık yağdan arındırılarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun baz yağının üretilebilmesine olanak sağlayan geri dönüşüm işlemini,

m) Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, geri dönüşümü, taşınması, ticareti, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve izlenmesi faaliyetlerini,

n) Atık yönetim planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları,

o) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatını,

ö) Belediye atıkları: Yönetmeliğin Ek-IV 20 nci bölümünde tanımlanan ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan atıkları,

p) Bertaraf: İkincil amacı enerji ya da maddesel geri kazanım olsa dahi geri kazanım olarak kabul edilmeyen ve Ek-II/A’da yer alan işlemlerden herhangi birini,

r) Biyo-bozunur atık: Biyolojik olarak bozunabilir özellikteki evlerden kaynaklanan mutfak ve yemek atıkları, park ve bahçe atıkları, lokanta, gıda sektöründe hizmet veren şirketler ile gıda üretim tesislerinden kaynaklanan benzeri atıkları,

s) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

ş) Depozito uygulaması: Ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle kurulan toplama sistemini,

t) Endüstriyel atık: Sanayi tesislerinden kaynaklanan proses atıklarını,

u) Entegre atık yönetimi: Atık oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen atıkların kaynağında azaltılması, türlerine göre ayrılması ve biriktirilmesinin sağlanması, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren yönetim biçimini,

ü) Geçici depolama: Atıkların, atık üreticisi tarafından ara depolama veya işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde bekletilmesini,

v) Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

y) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünlerin iç piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların, tamir, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimini ve satışını desteklemede kullanılacak araçlardan birini,

z) Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dahil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini,

aa) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan diğer maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Ek-II/B’de listelenen işlemleri,

bb) Getirme merkezi: Atık üreticisi tarafından kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,

cc) Hafriyat toprağı: İnşaat veya arazi düzenlenmesi öncesinde faaliyete konu arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemeyi,

çç) İnşaat ve yıkım atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı ve yıkımı esnasında ortaya çıkan Yönetmeliğin Ek-IV Atık Listesindeki 17 kodlu atıkları,

dd) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

ee) Önleme: Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılması ile atık miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltımı ve üretilen atığın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin herhangi bir madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce alınacak tedbirleri,

ff) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik ve hukuki düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

gg) Poşet: Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan farklı hammaddelerden üretilebilen her türlü malzemeyi,

ğğ) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak ürünlerin satışının yapıldığı mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini,

hh) Tedarikçi: Kendisi üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,

ıı) Tehlikeli atık: Ek-III/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan Ek-IV’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

ii) Tehlikesiz atık: Ek-IV atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

jj) Tıbbi atık: Enfeksiyon yapıcı, patolojik ve kesici-delici atıkları,

kk) Toplama:  Atık işleme tesislerine göndermek amacıyla, ön tasnif ve geçici olarak bekletilmesi de dâhil olmak üzere atıkların biriktirilmesini,

ll) Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın;

1) Kendi markasıyla ürün üreten ve satan,

2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri satan,

3) Ticari amaçlarla ürün ithal eden

gerçek ve tüzel kişileri,

mm) Yeniden kullanım: Ürünlerin ya da atık olmayan bileşenlerin tasarlandığı şekilde aynı amaçla kullanıldığı herhangi bir işlemi,

nn) Yeniden kullanım için hazırlama: Atık olan ürün veya ürün bileşenlerinin başka ön işleme tabi olmasına gerek kalmadan temizleme, onarım ya da kontrol işlemleri ile tasarlandığı şekle getirilmesini,

oo) Yetkilendirilmiş kuruluş: Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin ürünleri atık olduktan sonra, bu atıklarının yönetiminin sağlanması ve buna yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

 

Genel İlkeler

MADDE 5 - (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;

a) Atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin,

1) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

2) Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması, pazarlanması,

3) Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimini ve atık içerisinde bulunan zararlı maddeleri ele alan ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması,

suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.

b) Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır.

c) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Atıkların ikincil hammadde, alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

ç) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.

d) Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde başka atıklarla karıştırılmaksızın, kodlarına göre sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.

e) Atıkların, Bakanlıkça çıkarılacak düzenlemeler dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

f) Atıkların, taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınması esastır. Taşıma lisansından muaf olan kişi, kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Lisans şartı aranmaksızın taşınan atıkların görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur. Atıkların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre yapılır.

g) Ek-II/A’da ve Ek-II/B’de belirtilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişiler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almakla yükümlüdür.

ğ) Atıklar, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde işlenebilir. Bakanlık, atık yönetim planlarında türü ve miktarı belirtilmek suretiyle atığın üretildiği yerde yalnızca kendi atıklarını işleyen düzenli depolama yöntemi hariç tesisleri lisans uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir.

h) Atıkların, Bakanlık ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin ve/veya geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar, taşıyıcılar dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır. Ancak Bakanlıkça kayıt altına alınmak kaydıyla atık tüccarları tarafından atık yönetimi konusunda komisyonculuk faaliyetleri ve lojistik hizmet verilebilir. Atık tüccarlarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

ı) Atıkların üretildikleri/bulundukları yere en yakın ve en uygun tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak işlenmesi esastır.

i) Atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur. Yakma Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

j) Atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesinde 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

k) Atıklar fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez.

l) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır.

m) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

n) Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak ilgili idareye sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla yükümlüdür.

o) Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

ö) Belediye atıklarının yönetimi, iklim, nüfus, atık miktarı, coğrafi koşullar, optimum taşıma mesafesi göz önünde bulundurularak en geniş bölgenin faydalanabileceği şekilde bölgesel düzeyde Mahalli İdare Birlikleri aracılığı ile sağlanır.

p) Belediye atıklarının hacminin azaltılması, kısmen enerji veya maddesel geri kazanımının sağlanması ve nihai bertarafı amacıyla çevre ile uyumlu fiziksel, kimyasal, biyolojik veya termal teknolojilerin kullanılması esastır.

r) Belediye atıkları, geri kazanılabilir atıklarla karıştırılmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanır ve ikili toplama sistemi kurulur.

s) Belediye atıklarının, toplanması, taşınması, bertaraf yükümlülüğü ve yönetimi, ilgili mevzuatta tanımlanan kurum ve kuruluşlarca sağlanır veya sağlattırılır.

ş) Belediye atıklarının taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için çevresel önlemler alınarak şehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda toplanan atıkların atık işleme tesislerine taşınması sağlanır. Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi kirletmemesi için, boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, kapalı olarak inşa edilmesi zorunludur.

t) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

u) Büyükşehirler hariç olmak üzere, tıbbi atıkların bertarafı veya sterilizasyonu için il sınırları içerisinde var olan tesisin kapasitesinin yeterli olması durumunda, aynı il içinde ikinci bir tesis kurulamaz. Ancak, bu hüküm mevcut kurulu tesisleri kapsamaz.

ü) Kullanılmış PCB, PCB ve PCB içeren ekipman ithalatı yasaktır. Bunların ihracat işlemlerinde, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

v) PCB’lerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ancak, bilimsel deneyler, laboratuvar analiz ve ölçmelerinde referans standart olarak kullanımları bu yasaklama dışındadır.

y) PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna kadar çevre lisanslı atık işleme tesislerinde bertaraf edilmesi zorunludur.

(2) Atık üreticileri, bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların işlenmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve/veya tüzel kişilerle ortak atık işleme tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunur.

(3) Tıbbi atıklar geri kazanılmaz. Tıbbi atıkların sterilize edilerek ön işleme tabi tutulması ya da yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur.

(4) Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, belediye atıkları ile karıştırılmaz.

(5) Bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır. Tüketicilerin tehlikeli ürünlerden korunması ve ticari işletmelerin mevzuata uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla ilgili teknik ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi yapılabilir. Piyasa gözetimi ve denetimi yapılacak ürünlere ilişkin hukuki düzenlemeler Bakanlıkça düzenlenir.

(6) Bu Yönetmeliğin Ek-IV atık listesinde tanımlanan atıklar ile PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların yönetimine ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci bendinde kapsam dışı olarak yer alan madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar ile inşaat ve yıkım atıklarının tanımlanmasında Ek-IV atık listesi, tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesinde Ek-III/A’da verilen tehlikelilik özellikleri ve Ek-III/B’de verilen sınır değerler ile bu atıkların yönetiminde Ek-II/A ve Ek-II/B’de belirtilen atık işleme yöntemleri kullanılır.

 

Bakanlık görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Bakanlık;

a) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, eğitim düzenlemek/düzenlettirmekle, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) Atıkların ve genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlerin oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla,

c) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

ç) Atık işleme tesislerine izin/çevre lisansı vermekle,

d) Genişletilmiş üretici sorumluluğu, PCB envanteri ve atık yönetimi konusunda çevrimiçi bildirim ve beyan programları hazırlamak/hazırlatmak ve programların kullanım esaslarını belirlemekle,

e) Atıkların sınırlar ötesi dolaşımı ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmekle,

f) İlgili kuruluşlarla mutabakat hâlinde kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların 2025 yılı sonuna kadar arındırılması veya bertarafının sağlanması için gerekli azaltma plan ve programlarını yapmakla,

g) Ulusal/bölgesel/yerel atık yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmakla ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

ğ) Atık yönetim planı hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekle,

h) Bakanlığa sunulan atık yönetim planlarını değerlendirerek, uygulanmasını sağlamakla/sağlattırmakla,

ı) Kurum ve kuruluşların yetkilendirilme esaslarını belirlemekle, yetkilendirmekle, yetkilendirilen kuruluşları denetlemekle, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve yetkiyi iptal etmekle,

i) Lisans muafiyetine tabi tesisleri ve atık tüccarlarını kayıt altına almakla,

j) Yetkili olduğu konularda periyodik istatistik yayınlamakla,

k) Atık taşıma formlarını bu Yönetmeliğin Ek-V’inde yer alan formata uygun olarak basımını sağlamakla ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine dağıtmak veya dağıttırmakla,

l) Gerekli gördüğü durumlarda komisyon kurmakla,

m) İkili toplama sistemi ve atık getirme merkezi ile ilgili usul ve esasları belirlemekle,

yükümlüdür.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine devredebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki atıkların yönetimine ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan hususlar Bakanlıkça değerlendirilir.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri görev ve yetkileri

MADDE 7 - (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri;

a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları mahalli çevre kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararları Bakanlığa bildirmekle,

ç) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisler ile kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit ederek atık beyan formu ile PCB envanterinin girişini sağlatmak ve periyodik olarak denetlemekle,

d) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren atık üreticisine Ek-IV’te yer alan atıkların geçici depolanmasına ilişkin izin alınması zorunlu olanlarına süresiz izin vermek ve denetlemekle,

e) İl sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve izin/çevre lisansı vermekle yükümlü olduğu atık işleme tesislerine izin/çevre lisansı vermek ve denetlemekle,

f) Atıkların ve genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlerin oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla, uygunsuzluk halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

g) İl sınırları içerisindeki faaliyetlerin izin/çevre izni/çevre lisansı koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

ğ) Atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermekle, bu lisansı kontrol etmekle, iptal etmekle veya yenilemekle, atık taşıma formları ile ilgili prosedüre uymakla,

h) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi aldırmakla, gerekli koordinasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek Bakanlığa bildirmekle,

ı) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlenmesini sağlamakla,

i) Sunulan atık yönetim planlarını değerlendirerek onaylamakla ve uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla,

j) Atık üreticilerinin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu değerlendirmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamakla,

k) Genişletilmiş üretici sorumluluğu ve atık yönetimi konusunda çevrimiçi uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle,

l) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,

m) Serbest bölgelerden atık çıkışına değerlendirme yaparak onay vermekle,

n) Ambalaj atıkları hariç, tehlikesiz atık toplama ve ayırma tesislerine toplama-ayırma izni vermekle,

yükümlüdür.

 

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler

MADDE 8 - (1) Büyükşehir belediyeleri;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile verilen sorumluluklar çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla,

b) Entegre atık yönetim planlarını hazırlamak ve bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

c) Bakanlığın yetkisi saklı kalmak koşulu ile yetki devri yapılması halinde denetim yapmakla ve idari yaptırım uygulamakla,

ç) Belediyeler tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle,

d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan izin/çevre lisansına tabi atık işleme tesislerinin inşası ve işletilmesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,

e) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlemekle,

f) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

g) Atık yönetimi ile görevli personelini periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

ğ) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ayrı toplama sistemlerini kurmak/kurdurtmakla,

h) Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla,

ı) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

(2) Belediyeler;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile verilen sorumluluklar çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla,

b) Entegre atık yönetim planlarını hazırlamak ve bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

c) Bakanlığın yetkisi saklı kalmak koşulu ile yetki devri yapılması halinde denetim yapmakla ve idari yaptırım uygulamakla,

ç) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan izin/çevre lisansına tabi atık işleme tesislerinin inşası ve işletilmesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,

d) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlemekle,

e) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

f) Atık yönetimi ile görevli personelini periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

g) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ayrı toplama sistemlerini kurmak/kurdurtmakla,

ğ) Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla,

h) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

 

Satış noktalarının yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Satış noktaları;

a) Atıkların kaynağında ayrı toplanması için toplama noktaları oluşturmakla,

b) Kod numarası olmayan veya Bakanlık tarafından kayıt altına alınmamış işletmelerin ambalajlı ürünlerini satmamakla,

c) Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

 

Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri

MADDE 10 - (1) Atık üreticisi;

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,

c) Ürettiği atıklara yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak ilgili idareye sunmakla,

ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça yapılan hukuki düzenlemeler doğrultusunda kayıt tutmak ve atığını göndereceği çevre lisansı almış olan atık işleme tesisinin istemiş olduğu standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplanması, taşınması ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum kuruluşların istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek, toplamaya hazır etmekle,

e) Bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve Ek-III/B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,

f) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

g) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

ğ) Atık taşıma formu kullanımından muaf olan atıklar hariç olmak üzere, atıkların Ek-V’deki taşıma formunu kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve atık taşıma formları ile ilgili iş ve işlemlere uymakla,

h) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, başka bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,

ı) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça çıkarılan hukuki düzenlemelere uygun olarak çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,

i) Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanlarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin almakla,

j) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

k) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

l) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunmakla,

yükümlüdür.

(2) Atık sahibi, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

(3) Atık üreticileri tıbbi atıkları için münferit sterilizasyon ve yakma tesisi kuramaz ve işletemez.

 

Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 11 - (1) Atık işleme tesisleri;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almakla, belirlenen şartlara uymakla,

b) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,

c) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

ç) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün çalışma planını yaparak uygulamakla,

d) Bakiye atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

e) Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve bildirim yapmakla,

f) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki tesisler işletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla, tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlığa bildirmekle,

g) Tesisine kabul edeceği atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tesise girişte tespit etmekle,

ğ) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle,

h) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle,

ı) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

i) Tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı doldurarak bildirim yapmakla,

j) Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname vermekle,

yükümlüdür.

(2) Atık yağ rejenerasyon tesisleri;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymakla,

b) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun baz yağ üretimi yapmakla, baz yağları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış madeni yağ üretim tesislerine satmakla veya ihraç etmekle,

yükümlüdür.

(3) Bitkisel atık yağ işleme tesisleri;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymakla,

b) Biyodizel üretimi yapacaklar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapmakla,

yükümlüdür.

(4) Tıbbi atık işleme tesisi;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymakla,

b) Atık üreticisi tarafından bedeli ödenmese dahi tıbbi atıkları tesisine kabul etmek ve işlemekle,

yükümlüdür.

(5) Ambalaj atığı işleme tesisleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde verilen hükümlere uymakla yükümlüdür.

(6) Kompost ve biyometanizasyon Tesisi,

a) Birinci fıkrasında belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde verilen hükümlere uymakla,

b) Tesisinin yer seçimini ve tasarımını; alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde yapmakla,

c) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbir almakla,

ç) Atıkların belirlenmiş olan kriterlere uygun şekilde tesise kabul edildiğinin ve işlendiğinin kontrol edilmesi için gerekli izleme sistemlerini oluşturmak ve uygulamakla,

d) İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanacak gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,

e) Tesise gelen atıklar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön depoyu kapalı olarak inşa etmekle,

f) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yan Ürün, Yeniden Kullanım ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

 

Yan ürün ve yeniden kullanım durumu

MADDE 12 - (1) Üretim prosesi sürecinde ortaya çıkan; ancak asıl amacın bu maddenin üretimi olmadığı, ürün, yan ürün ya da ara madde;

a) Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor ve kapasite raporunda ürün/yan ürün olarak yer alıyor ise,

b) Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,

c) Fiziksel işlemler hariç olmak üzere, başka işlemlerden geçmeden endüstriyel uygulamalarda doğrudan kullanılabiliyor ise,

ç) İkame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün hiçbir şekilde standardını bozmadığının belgelenmesi halinde,

d) Daha sonraki kullanımı çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretim, sağlık ve çevre mevzuatına uygun ise,

atık olarak addedilmeyerek, yan ürün olarak kabul edilecektir.

(2) Yeniden kullanımı mümkün olan ve yeniden kullanıma hazırlama tesislerinde işlem gören ürünler aynı amaçla kullanıldıkları sürece kullanım ömrü bitinceye kadar atık olarak addedilmeyecektir.

 

Genişletilmiş üretici sorumluluğu

MADDE 13 - (1) Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, yeniden kullanımı, atık olduktan sonra güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımı desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından satışına kadar gerekli tedbirler alınır.

(2) Üreticiler;

a) Üreticiye iade edilen ve/veya kullanım ömrü dolarak atık olarak addedilen ürünlerin yönetimi ve yönetimine ilişkin maliyetleri karşılar.

b) Yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen yöntemlerden bir veya birkaçını tercih ederek yerine getirir.

c) Yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde oluşturulan Yetkilendirilmiş Kuruluşlara dâhil olarak yerine getirebilir.

ç) Öncelikli olarak geri kazanım olmak üzere geri kazanım veya bertaraf kapasitesini oluşturur.

d) Bu Yönetmeliğin Ek-I’inde yer alan toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm veya geri kazanım hedeflerini sağlar, hedeflere ilişkin bilgi ve belgeleri sunar.

(3) Piyasaya sürülen tehlikeli nitelikteki ürünün ambalaj atıkları geri kazanım yükümlülüğünden muaf tutulur.

(4) Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık üç bin kilogram ve üç bin kilogramın altında kalan üreticiler, geri kazanım yükümlülüğünden muaftır.

(5) Genişletilmiş üretici sorumluluğundaki ürünler ve bu ürünlerin atıklarının yönetimi Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık Listesi, Atığın Listede Tanımlanması ve Geçici Depolama

 

Atık listesi ve atığın listede tanımlanması

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi Ek-IV’te verilmektedir. Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, Ek-III/A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Ek-III/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, Ek-III/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, Ek-III/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

(2) Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanır.

(3) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

(4) Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin kılavuzlar Bakanlık tarafından hazırlanır.

(5) Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde geçerlidir. Ancak, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde analiz çalışması yenilenir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analizin değişiklikten hemen sonra yenilenmesi gerekir.

 

Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

MADDE 15 - (1) Atık sahibi atık kodunu belirlemekle yükümlüdür.

(2) Ek-IV atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

ç) Eğer atık, 16 ncı bölümde de tanımlanamıyorsa, atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının belgelenmesi zorunludur.

 

Geçici depolama

MADDE 16 - (1) Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun şekilde geçici depolama yapılır.

(2) Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.

(3) Atıklar birbirleriyle kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır.

(4) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak, tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin alınması halinde mümkündür.

(5) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, geçici depolama alanları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden atık miktarına bakılmaksızın süresiz olarak geçici depolama izni alınır. İzinli geçici depolama alanında biriktirilen atıklar, geçici depolama alanına girişinden itibaren en fazla altı ay içerisinde atık işleme tesisine sevk edilir. Gerekli hallerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayı alınarak atığın geçici depolanma süresi bir yıla kadar uzatılabilir.

(6) Tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynırları geçici depolama izninden muaftır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atık Yönetim Planı, Bildirim ve Kayıt Tutma

 

Ulusal atık yönetim planı hazırlanması

MADDE 17 - (1) Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. Bu plan/planlar genel olarak aşağıdaki hususları kapsar:

a) Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü,

b) Atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler ve teknik şartlar,

c) Farklı şekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler,

ç) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri,

d) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları,

e) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler,

f) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri.

 

Bildirim ve kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 18 - (1) Üretici, atık üreticisi, PCB ve PCT’li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları, atık işleme tesisleri ile atık tüccarları iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür.

(2) Kayıtlar, atık türü ve atığın Ek-IV’de belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, atığın taşıma şekli ve atığın Ek-II/A’da ve Ek-II/B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlere ilişkin bilgi içermelidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sigorta ve Maliyetlerin Karşılanması

 

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

MADDE 19 - (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıklarının geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.

(2) Halihazırda bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan faaliyetlerde bulunanlar için tehlikeli atıkları da kapsayacak şekilde 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’a uygun olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi olması halinde ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmasına gerek yoktur.

 

Atık yönetimi maliyetinin karşılanması

MADDE 20 - (1) Atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaların, "kirleten öder" prensibine göre, atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından karşılanması esastır.

(2) Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle, bu hizmetten yararlanalar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan tahsil edilen çevre temizlik vergisi çevre kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

(3) Tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak, il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan, atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Kuruluş

 

Yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri ve yetkilendirme

MADDE 21 - (1) Yetkilendirilmiş kuruluş;

a) Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelerle belirlenen “Yetkilendirme Usul ve Esaslarına” göre Bakanlığa yetki başvurusunda bulunmakla,

b) Temsil ettiği üyeleri adına yükümlülükleri yerine getirmekle,

c) Gerçekleştirilen çalışmaların gelişme raporlarını, bir sonraki yılın planını ve yıllık bütçesini Bakanlığa her yılın Mart ayı sonuna kadar sunmakla,

yükümlüdürler.

(2) Yetkilendirilecek kuruluşun piyasaya sürülen ürünler için, Bakanlıkça belirlenecek temsiliyet payının sağlaması zorunludur.

(3) Yetki süresi on yıldır. Yetkilendirmenin yenilenmesi için, yetki süresinin bitiminden altı ay önce yetkilendirilmiş kuruluş Bakanlığa başvurur.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluş, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek artı değeri kâr payı olarak üyelerine dağıtamaz.

(5) Bakanlık, yetkilendirdiği kuruluşu denetler, kuruluşun toplama ve geri kazanım hedeflerine ilişkin göstergelerini izler ve yayımlayabilir.

(6) Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşun temsiliyet payını sağlayamadığı tarihten itibaren, en fazla bir yıla kadar süre vererek, temsiliyet payını yeniden sağlamasını ihtar eder ve bu durumu üyesi olanlara bildirir.

(7) Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşu, yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde ihtar eder ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla bir yıla kadar süre verir.

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »