Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ - 1 ESKİ

2014-04-22 23:08:47

Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek‐IV’ündeki Atık Listesinde yer alan atıkların

karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek‐IV’ündeki Atık

Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan özel atıklar

ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını,

b) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat

hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk

SilahlıKuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncü

maddeleri ile 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 31/3/2007 tarihli ve 26479

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin

ilgili hükümlerine dayanılarak,

(2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası

Taşımacılığınaİlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yönetimi

Genel Esaslarınaİlişkin Yönetmeliğin Ek‐1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,

c) Atık kategorileri: Yönetimleri açısından farklılık gösteren ve Ek‐1’deki atık kodlarına göre

sınıflandırılan atıkları,

ç) Araç park yeri: Tehlikeli atık taşıyan araçların taşıma işlemi yapmadıkları zaman bulunacakları

ve Ek‐IV’te verilen teknik özellikleri haiz alanları,

d) Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı(ATHS): Sistemin kullanımı sırasında mobil cihazların işletilmesi

sırasında, sahadaki araçlara ve araçların ait oldukları firmalara eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti

verecek olan Türkiye’de yerleşik kurum ya da işletmeleri,

e) Araç Takip Servis Sağlayıcısı(ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bulunan mobil

cihazların montajı ve bakımı dâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp, Bakanlık sunucularına,

Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolünü kullanarak gönderecek, Türkiye’de bulunan

kurum ya da işletmeleri,

f) Atık taşıma araç lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce

atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara ait araçlara verilen Ek‐3’teki belgeyi,

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce

atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara verilen Ek‐2’deki belgeyi,

ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

h) İl Müdürlüğü: Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğünü,

ı) Çevre lisansı/Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen

belgeyi,

i) İşaretlemeler: Lisanslıaraçlar üzerinde bulunması 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile

belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketlerin ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri,

j) Mevzuat: 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma

Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatı,

k) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek, araç konum bilgisi, aracın durumu,

seyrine ilişkin bilgiler ile Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve Araç Takip Servis

Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletişim modülü ve veri giriş

panelinden oluşan cihazı,

l) Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt

altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin

etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan sistemi,

m) Özel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek‐IV’ündeki Atık Listesinde

yer alan ve üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle, yönetimleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenmiş

olan atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akümülatör, atık pil, ömrünü tamamlamış lastikler, ömrünü

tamamlamış araçlar ile atık elektrikli ve elektronik eşyaları,

n) Seyyar konteyner: Kamyonun kasası üzerine monte edilip sökülebilen yekpare konteyneri,

o) Tehlikeli atık: Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmiş olan özel atıklar ve tıbbi atık hariç

olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek‐IV’ündeki Atık Listesinde (*) ile

işaretlenmiş atıkları,

ö) Tıbbi atık: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların

Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

p) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan bertarafı/geri kazanımına kadar olan süreçte; atığın

miktarı,atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin, taşınan atık ile uyumunun

kontrolünü,

r) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek‐9’unda yer alan ve il müdürlüklerince

basılarak ücret karşılığı atık üreticisi veya yetkilendirilmiş kuruluşlara verilen formu,

s) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma

Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğkapsamında belirtilen atıkların taşınmasında aşağıdaki kurallara

uyulur.

a) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak taşıtların (araçların), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla

Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığınaİlişkin

Avrupa Anlaşması (ADR)’nın 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlerine uygun olması gerekir. Söz

konusu taşıtların üretimi yurt içinde ise, bu taşıtların ADR’ye uygun olduğunu Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığınca verilmiş belge ile, yurt dışından ithal edilmiş taşıtlardan ise ilgili otoritesinden

alınmış ADR’ye uygunluk veya tip onay belgesi ile belgelendirilmesi gerekir.

b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı

bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansı alınır.

c) Bu Tebliğ kapsamında olan atıkların taşınması işlemleri sırasında, MoTAT sistemi kullanılır.

Bu Tebliğhükümlerine uygun olarak mobil cihaz takılmayan araçlar ile bu Tebliğkapsamında olan

atıklar taşınamaz.

ç) UATF’de yer alan bilgiler, atık taşıyan araç üzerine monte edilecek olan mobil cihaz

kullanılarak sisteme aktarılır ve aynı zamanda basılı UATF bu Tebliğin altıncı bölümü çerçevesinde

doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanır.

d) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkları taşıyan araçların MoTAT Sistemine kaydedilmesi ve bu

araçlarla atık taşınması sırasında, taşınan atığa ait UATF’nin çevrimiçi doldurulması esastır. Ayrıca

taşınan atığa ait basılı UATF’ler taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulur.

e) Taşıma işlemlerinde her bir atık için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek‐

IV’ünde yer alan 6 haneli atık kodları kullanılır.

f) Atık Yönetimi Genel Esaslarınaİlişkin Yönetmeliğin EK‐IV’ündeki 09 01 Fotoğraf Endüstrisi

Atıkları başlığıaltında yer alan atıklar ile tek seferde 50 kg altında taşınacak olan tıbbi atıklar hariç

diğer atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına

alınabilmesi için basılı UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisince

kayıt altına alınır.

g) Tıbbi atıkların taşınmasıesnasında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek‐1/c’sinde yer

alan küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları hariç atık miktarı gözetmeksizin UATF kullanılır.

ğ) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kg altında olan atıkların kargo ile taşınması ancak

uluslararasıtehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge almış olan kargo şirketlerince yapılır.

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkların, bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde

belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almışgeri

kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı araçlarla taşınır.

ı) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından

tekrar kullanımı amacıyla toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık

minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu

atıkları taşımak amacıyla kullanacaklarıaraç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma

öncesinde yazılıolarak bildirir. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir

örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.

i) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması

ve taşınmasıhalinde bu maddenin (ı) fıkrası hükümleri uygulanmaz.

j) Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre

araç atıkla yüklü iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen ve

Ek‐IV’te verilen özelliklere haiz araç park yerlerinde park edilir. Park alanında acil durumlara karşı

güvenlik önlemleri alınır.

k) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf

tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemez.

l) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ATSS’ler

tarafından sağlanır.

m) Mobil cihazları ve iletişim altyapı hizmetlerinin sahadaki işletim ve kullanım desteği ile

eğitim hizmetlerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ATHS’ler verir.

n) Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmalar, Bakanlıkça talep edilen şartları ve

gerekli entegrasyonu sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir.

o) Bakanlık sistemin işletimi sırasında atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işletimsel

destek vermez, bu hizmet destek ihtiyacının konusuna göre ATHS ya da ATSS’ler tarafından sağlanır.

ö) Atık Yönetimi Genel Esaslarınaİlişkin Yönetmelikte tanımlanan ve 21/10/2010 tarihli ve

2010/190 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak

Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife

doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırılır.

p) Atığın taşınması işlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynaklanan atık

ağırlığının % 5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra kütle olarak

ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalıUATF üzerindeki bilgiler ile

MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve atık kodunun belirlenmesindeki hataların tespiti

amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır.

r) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak ve ADR Bölüm 6’da tanımlanan kaplar (ambalajlar);

akredite bir kuruluş tarafından test edilmiş ve UN numarası verilerek sertifikalandırılmışolmalıdır.

Tehlikeli atıkların karayolu ile taşınmasında bu kaplar kullanılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Bakanlığın merkez teşkilatının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Atık taşıma esaslarınıbelirlemek.

b) Mobil Atık Takip Sistemini oluşturmak.

c) ATHS’leri yetkilendirmek ve yükümlülüklerini yerine getirilmediğinin tespit edilmesi

durumunda ATHS’nin yetkisini iptal etmek.

ç) Mobil cihazın özeliklerini belirlemek.

d) Mobil cihaz için başvuran ATSS’lere yeterlilik vermek, yeterliliğini denetlemek ve ATSS’nin

yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal etmek.

İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçlara, 19 uncu ve 20 nci maddelerde

istenen bilgi ve belgeler doğrultusunda lisans vermek.

b) Lisanslandırma işlemlerini MoTAT Sistemi kullanarak gerçekleştirmek, firma ve araçları kayıt

altına almak.

c) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlemek.

ç) UATF stok ve satış bilgilerini MoTAT Sistemini kullanarak kayıt altına almak.

d) MoTAT Sistemini kullanarak UATF’leri ücreti karşılığında atık üreticisine veya

yetkilendirilmişkuruluşlara vermek.

e) Araçları yılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma

ve araçların lisansını iptal etmek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bilgilerini Bakanlığa

bildirmek.

f) 5 inci maddede esasıbelirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak.

g) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firmanın talebine istinaden araçla taşınabilecek

olan atık kodlarını belirlemek.

Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Bakanlıktan lisans almış geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri

aşağıda belirtilmiştir.

a) Sadece UATF olan atıklarıtesise kabul etmek.

b) 5 inci maddede belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak ve tutarsızlık durumunda il

müdürlüğüne bildirmek.

c) Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de onaylamak.

ç) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak.

Atık üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bağlı oldukları il müdürlüklerine başvurarak, Bakanlık veri tabanına kayıt olmak.

b) Atıkların araca yüklenmesi işlemi ile birlikte mobil cihaz kullanılarak girilen bilgilerin basılı ve

ıslak imzalı olan UATF ile aynı olduğunu kontrol etmek ve onaylamak.

c) Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini görmek, kontrol

etmek ve uyuşmazlık durumunda bağlı oldukları il müdürlüğüne durumu bildirmek.

ç) Atık taşıma işlemini yapacak olan lisanslı firmanın ve bu firmaya bağlı aracın lisans belgelerini

kontrol etmek, atık taşıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taşıma işlemi

yapmamak, bu tür firmaların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermek.

d) UATF’leri il müdürlüklerinden temin etmek, ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde

tanımlanan prosedüre uymak.

Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma/araç lisansı almak ve bu Tebliğle belirlenen şartlara

uymak.

b) Araçlara mobil cihaz taktırmak ve kullanmak.

c) ATHS’lerle koordineli çalışmak.

ç) Atık taşıyan araçlar için ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek.

d) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak.

e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasını

yaptırmak.

Araç takip servis sağlayıcılarının görev ve yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sistem kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısını sağlamak ve sürdürmek.

b) Araç takip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlıklarını belgelemek ve

Bakanlıktan yetki almak.

c) Üzerinde Bakanlık tarafından belirlenecek özellikteki UATF yazılımı yüklenmiş, araç konum ve

araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek, cihazın montajını

yapmak veya yaptırmak.

ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmak.

d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Bakanlık internet

tabanlı uygulamalarını kullanarak girmek ve eşleştirmek.

e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara

uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak.

f) Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almak.

Atık takip hizmet sağlayıcılarının görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) ATHS’lerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sistemin sahadaki uygulamasısırasında gerekli olan kullanıcı eğitimlerini vermek, işletimsel

destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak.

b) Lisanslı firma yetkilileri ve lisanslı araç sürücülerine mobil cihaz kullanımı eğitimlerini

vermek.

c) Verilen eğitimlere ilişkin belge düzenlemek, Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını

kullanarak bu belgeye ait bilgileri Bakanlığa bildirmek.

ç) Bakanlık bünyesindeki atık taşıma uygulamalarının eğitimini; lisanslı atık taşıma firmalarına,

lisanslıaraç sürücülerine, geri kazanım ve bertaraf tesislerine vermek.

d) Lisanslı araç ve araç üzerinde bulunan mobil cihaz arızalarında arızayı kayıt altına almak,

arıza kaydınımüteakip durumu MoTAT sistemi üzerinden en geç 1 saat içinde Bakanlığa raporlamak,

acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.

e) Firmalar ile Sistem Abonmanlık Sözleşmelerinin imzalanması ve takibini gerçekleştirmek.

f) Abonelik süreçlerinde oluşan problemleri Bakanlığa bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mobil Atık Taşıma Sistemi

Sistemin genel tanımı

MADDE 13 – (1) Sistem, her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına

alınmasını,yüklü araçların seyir halindeyken takip edilmesini ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin

etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir.

(2) MoTAT sistemi, Atık Taşıma Firma Lisansı ve Atık Taşıma Araç Lisansı verilmesi aşamasından

itibaren Bakanlık ilgili birimleri, il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firmaları ve lisanslı

geri kazanım/bertaraf tesislerince atıkların taşınması sırasında kullanılır.

(3) Sistem kapsamında; atık taşıma firmalarının ve araçlarının lisansları çevrimiçi olarak kayıt

altına alınır, UATF bilgileri mobil cihazlar kullanılarak sisteme girilir, yüklü araçlar seyir halindeyken

takip edilir, kayıt altına alınan UATF’ler lisanslıgeri kazanım veya bertaraf tesislerince denetlenerek

onaylanır.

Lisanslandırma işleminde kullanılacak sistem

MADDE 14 – (1) Lisanslandırma işlemlerinde;

a) Firma ve bu firmalara bağlıaraçlara, il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kullanılarak

lisans verilir.

b) Firma ve araç bilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafından otomatik olarak

lisans numarasıüretilir.

c) Lisansa ilişkin tüm bilgi girişi yapıldıktan sonra matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden

alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

Taşıma işlemleri sırasında kullanılacak sistem

MADDE 15 – (1) Taşıma işlemlerinde;

a) Taşıma işlemleri başlamadan önce mobil cihaz kullanılarak UATF bilgilerinin girilmesi esastır.

Atık üreticisinin atığı teslim ettiği veya araç sürücüsünün atığı teslim aldığıcoğrafi noktada, taşınacak

atık ve atığın gideceği geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ilişkin bilgiler mobil cihaz

kullanılarak sisteme girilir.

b) Teknik aksaklıklar nedeni ile mobil cihaz kullanılarak sisteme girilmeyen UATF kayıtları, atığın

araca yüklenmesini takip eden en geç 12 saat içinde ve atık geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı

tesise ulaşmadan Bakanlık tarafından sağlanan internet tabanlı uygulama kullanılarak taşıma firması

tarafından sisteme girilir.

c) Çevrimiçi taşıma uygulamasıkullanımı için atık taşıma firmasına il müdürlüklerince lisans

aşamasında verilen kullanıcı kodu ve şifresi kullanılır.

ç) Mobil cihaz kullanılmadan internet tabanlı uygulama ile yapılan veri girişleri için ilgili firma

teknik aksaklığı belgelemekle yükümlüdür. Bakanlık ve il müdürlükleri bu şekilde yapılan girişleri

inceler ve uygunluğu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan giriş ve taşıma işlemleri için 2872

sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda idari yaptırım uygulanır.

d) Araç, geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaştığında yapılan atık teslimatı mobil

cihaz kullanılarak Bakanlığa bildirilir. Boşaltma işlemleri sırasında mobil cihaz kullanılarak girilen

bilgiler geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslıtesisin yetkili kullanıcıları tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisanslandırmaİşlemleri

Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar

MADDE 16 – (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hususlara

uyulur.

a) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir. Bu

Tebliğkapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kullanacakları aracın bu işe

uygunluğunu gösteren ve 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen bilgi, belge ve dokümanlarla

birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur ve lisans alır.

b) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenen mobil cihaz

bulundurulur.

c) Firma lisans süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda lisans için gerekli şartların halen sağlandığının

belgelenmesi ve firmanın talep etmesi halinde aynı şartlar altında yenilenir. Firmaya bağlıaraç lisansı

geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aşamaz.

ç) Lisans yenileme başvurularımevcut lisansın bitiş tarihinden en az 45 gün öncesinde ilgili il

müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taşıma

işlemi yapılamaz.

d) Firma lisansı ve araç lisansıücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye

İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç

lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir ancak firma

lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.

e) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için Ek‐II ve Ek‐III’te örnekleri verilen lisans belgeleri il

müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir.

f) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına

bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle

yeni lisans belgesi düzenlenmez.

g) Firma lisansı alınabilmesi için en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek başına firma

lisansıya da tek başına araç lisansı verilemez.

ğ) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şartlarında bir

değişiklik olması durumunda lisans yenilenir.

h) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce

düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansıfarklı bir il

müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma lisansını veren il

müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen

araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce yenilenir.

ı) Firma, lisans ile birlikte bağlı olduğu İl Müdürlüğünden MoTAT sistemini kullanabilmek için

gerekli olan kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini alır.

i) Firma, atık taşıma işlemleri sırasında kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sistemini

kullanarak bildirir ve Bakanlık ile temel iletişimini bu sistem üzerinden gerçekleştirir.

j) Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlü bilgiden sorumludur ve araçlara takılı

olan mobil cihaz kullanılmadan yapılan veri girişleri için arızayı belgelemesi gerekir.

k) Firma, taşıdığı yükün özelliğine göre araçlarında Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile

TaşınmasıHakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketleri ve ADR’nin güncel

versiyonuna uygun işaretleri kullanır.

l) Taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans

alımı tarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansı

ve araç lisansı süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.

Lisans alacak firmalarda aranacak şartlar

MADDE 17 – (1) Taşıma Lisansı alacak firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş yetki belgesine (C1, C2, K1,

K2, L1, L2, M1, M2, M3) sahip olmak.

b) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde

geçen hükümlere göre güvenlik danışmanı bulundurmak.

c) Atıkların taşınmasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

hükümleri geçerli olup, söz konusu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde verilen yükümlülükleri sağlamak.

Lisans alacak firmaların araçlarında ve bu araçlarda çalıştırılacak sürücülerde aranacak şartlar

MADDE 18 – (1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Atık taşıma lisansıdüzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine

uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine kayıtlı olması gerekir.

b) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı

kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Farklı atıklar Varil/IBC gibi

ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk

yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır. Tıbbi atıkların

taşınacağı araçların teknik özellikleri Ek‐V’de yer almaktadır. Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı

araçta taşınamaz. Tıbbi atık taşıma aracı ile başka atık taşınamaz.

c) Taşınan atığa uygun işaretler taşıma sırasında araca takılır. Tankerlerde her bölmede

bulunan farklı atıklar için uygun işaretlemeler bulundurulur.

ç) Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanılacak gerekli

malzeme, lisans başvurusu sırasında ve her bir taşıma işleminde araçta bulundurulur.

d) Atık taşıyacak araçların model yaşı 10’dan büyük olamaz. Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde

yer alan “M”kategorisi araçlar ve “O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi

düzenlenmez.

e) “O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans

belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak çekiciye ilişkin

bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Römorklar

kayıtlı çekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.

f) Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda, taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz,

koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması gerekir.

g) Taşımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten sonra

araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçları hariç diğer araçların zemininin taşı______________nan atığın toplam

hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması gerekir.

ğ) Taşımanın panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taşınan bölüm atıktan

kaynaklanan risklere karşı izole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üzerinde bir

havalandırma bulundurulur.

h) Atık, dökme olarak taşınmasıdurumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taşınır. Dökme

olarak atığın taşınmasıesnasında başka bir atık taşınamaz.

ı) Taşımada konteyner kullanılması halinde konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yüksekliği en

az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına

alınması amacıyla konteyner üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en

az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları taşıma firma

lisans no‐konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.

i) Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve tankerlerde farklı bir atığın taşınması

halinde 29/1/2011 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri

Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır.

j) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet

ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık

temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen

aparatlar içerir.

k) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatname araçlarda

bulundurulur.

l) Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve

arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan Atık Taşıma Aracı ibaresi bulundurulur.

Bu ibarenin altında taşınan atığın kategorisi, Ek‐1’de yer alan listedeki başlıkları içeren portatif yazı

bulundurulur. Firma logosu ve reklamları tehlikelilik işaretlerini kapatacak büyüklükte olamaz. Tıbbi

atık taşıyacak araçların renklerin, araç üzerinde bulunacak yazıların ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve

25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olması

gerekir.

m) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmış bir ATSS tarafından

sağlanmış olan mobil cihazın bulunması ve araç sürücülerinin yetkili bir ATHS tarafından gerekli

eğitimleri almış olması gerekir.

n) Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten sonra üzeri ağ, branda gibi malzeme ile

kapatılır.

o) Tıbbi atıkların taşınmasında“O” sınıfı römorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalı araçlar ile

konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.

(2) Lisans alacak araç sürücüleri için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, SRC5 türü mesleki

yeterlilik belgesine sahip olunması.

b) Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması.

c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnameler konusunda

eğitimli olunması.

ç) Mobil cihazın kullanımıkonusunda eğitim alınmış olması.

Firma lisansı başvurusunda istenen belgeler

MADDE 19 – (1) Aracın bağlıolduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine yapılacak

başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.

b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.

c) Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri.

ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.

d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi örneği

(noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3).

e) Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar doğrultusunda

yapılan mali sorumluluk sigortası.

f) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve

belgeler.

Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 20 – (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve

belgeler bulundurulur.

a) Aracın ait olduğu firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.

b) Araç ruhsat fotokopisi.

c) Taşınacak atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK‐IV’üne göre atık

kodlarılistesi.

ç) Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin

Yönetmeliğin Ek‐III’ünde yer alan A‐Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri‐H kodları).

d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

e) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği.

f) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil

müdahale planı.

g) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu

gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgeleri.

ğ) Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması konusunda

uygunluğunu gösteren, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmişperiyodik

araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk

belgesi.

h) Araç sürücülerinin ad‐soyadı, TC kimlik numarası, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi, sürücü

ehliyet fotokopisi, telefonu ve e‐posta adresi.

ı) Sürücülerin, aracın bağlıbulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

i) Tıbbi atık taşıma aracının bu tebliğin Ek‐V’inde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu

gösteren teknik rapor.

j) İl müdürlüğü gerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç Takip Servis Sağlayıcıları ile Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının Nitelikleri ve

Yetkilendirilme

Araç takip servis sağlayıcılarının nitelikleri

MADDE 21 – (1) ATSS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ülke genelinde bir defada en az 500 araçlık sistem teslimatını yapmış olmak ve bunu

belgelemek.

b) Bir sistemde en az 10.000 mobil birimin aktif olarak kullanılmakta olduğunu belgelemek.

c) ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmak.

ç) Mobil birimlerde E‐mark belgesi bulundurmak.

d) Türkiye genelinde bütün büyük illerde ve toplamda en az 50 ilde sözleşmeli yetkili servisi

bulunmak.

e) Mobil birimlerin tesisi ve desteği için yetkili servislerde eğitimli personel bulundurmak.

Atık takip hizmet sağlayıcılarının nitelikleri

MADDE 22 – (1) ATHS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre

Danışmanlık FirmalarıHakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre Danışmanlık Yeterlilik

Belgesi ile atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının

kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsayan atık

yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.

b) Kullanıcı hataları ve talepleri için yedi gün yirmi dört saat çalışacak, çağrı merkezine sahip

olmak.

c) ATHS’de 7/24 acil yardım ve teknik destek alanlarında çalıştırmak üzere bilgi işlem, kimya ve

çevre konularında uzmanlaşmış, araç takip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konularında eğitilmiş en az

3 çevre görevlisini bünyelerinde bulundurmak.

ç) Gerekli eğitimleri verebilecek nitelikte eğitimci kadrosuna sahip olmak ya da bu nitelikteki

kişileri istihdam etmek.

d) Eğitim belgesi düzenlemek.

Araç takip servis sağlayıcıları ve atık takip hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi

MADDE 23 – (1) 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri sağlayan ve bunu

belgeleriyle birlikte Bakanlığa sunan ATSS ve ATHS’ler Bakanlıkça yetkilendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve Kullanımı

Ulusal Atık Taşıma Formu

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğkapsamında belirlenen atıkların taşınması sırasında UATF kullanılır.

(2) UATF’ler çevrim içi olarak MoTAT sistemi kullanılarak sisteme aktarılır. Ancak basılı UATF’ler

de taşıma süresince araçta bulundurulur.

(3) UATF’ler atık üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca il müdürlüklerinden ücreti

mukabili temin edilir.

Ulusal atık taşıma formlarının kullanımı

MADDE 25 – (1) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ek 9‐A) ve (Ek 9‐B) de yer alan atık

taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu

sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9‐A) da yer alan (A) , (B) , (C) ,

(D) formları, uluslararasıtaşımada ise (Ek 9‐B) de yer alan (A) , (B) , (C) , (D) , (E) formlarıdoldurulur.

(A) , (C) ve (E) formları iki nüsha halinde düzenlenir. Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe

gönderilir.

b) (A) , (B) , (C) , (E) formlarıtaşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir.

c) (E) formu uluslararasıtaşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir

nüshasıgönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir.

ç) (A), (B) ve (C) formu taşıyıcıtarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve

(B) formlarıatıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır ve bir nüshasıüreticiye teslim edilir.

d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır.

(A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine

doldurulduktan sonra valiliğe gönderilir.

e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri

kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

(2) Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları, üç yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili

idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıkların karayolunda taşınması esnasında yapılacak denetimlerin esasları ve uygulanacak

idari yaptırımlar

MADDE 26 – (1) Atıkların karayolunda taşınması esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla

TaşınmasıHakkında Yönetmelik ile kamu kurumları arasında protokoller ile düzenlenen yol

denetimleri sırasında aşağıdaki belgeler ve araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir.

a) İl müdürlüğü tarafından araca ve bağlı bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin noter

tarafından onaylanmış bir örneği.

b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.

c) Taşıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede

gerekli olan malzeme ve gereçler.

ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan almış olduğu

SRC5 mesleki yeterlilik belgesi.

d) Taşınan atık için düzenlenen UATF.

e) Aracın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.

f) ADR’nin Bölüm 8.1.2’sine uygun bilgi ve belgeler.

İdari yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre

Kanununda yer alan ilgili yaptırımlar uygulanır.

Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları

GEÇİCİ MADDE 1 –(Değişik:RG30/1/201428898)

(1) Mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçlar, 1/1/2015 tarihine kadar lisanslarını bu

Tebliğe uygun olarak yeniler.

Mobil cihaz taktırılmasızorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2 –(Değişik:RG30/1/201428898)

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almış olan firmaların araçları ile taşıma

lisansına yeni başvuracak firmaların araçlarına 1/1/2015 tarihine kadar mobil cihaz taktırılır ve gerekli

eğitimlerin alınması sağlanır.

Taşıma lisanslarına dair geçişhükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG30/1/201428898)

(1) Ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyacak firma ve araçlar için 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (b) bendine göre alınması gereken taşıma lisansı alma hükmü 1/1/2015 tarihine kadar

aranmaz.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğhükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »