Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

2014-04-22 23:06:39

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV’te yer alan atıklara uygulanacak ara

depolama işlemlerini ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgarişartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, atıkların 5/7/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-II/A’da sıralanan bertaraf tesisleri ile Ek-

II/B’de sıralanan ve maddesel geri kazanım yapan veya Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu’ndan enerji üretim

lisansı olan geri kazanım tesislerine ulaştırılmalarından önce güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde

depolanmasınıkapsar.

(2) Başka bir mevzuatla ara depolanmasıyasaklanmış atıklar ile düzenlemesi başka mevzuatla yapılmış

geçici depolama alanları ve toplama ayırma tesisleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci, 11 inci ve 13 üncü maddesine,

b) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılıResmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesine,

c) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılıResmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine,

ç) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılıResmî Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken

İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine ve

d) 11/3/2010 tarihli ve 27518 sayılıResmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak

Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ara depolama: Atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık

miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Bertaraf eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi

veya lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

d) Lisans: Ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara

sahip olduğunu belirten belgeyi,

e) OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,

f) Protokol: Tehlikeli atıklar için, ara depolama tesisi ile geri kazanım/bertaraf tesisleri arasında yapılan

atıklara ilişkin müteselsilen sorumlu olduğunu belirten sözleşmeyi,

g) TAKY: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

ğ) Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü

gerçekleştiren atık taşıma lisansı olan gerçek ve tüzel kişileri,

h) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim

noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-9

A/B’de yer alan formları,

ı) Üretici: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında

bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel

kişiyi,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Atıkların insan sağlığına ve çevreye risk oluşturmayacak şekilde güvenli depolanması

ve geri kazanım/bertaraf tesislerine güvenli bir şekilde sevkini sağlayacak tedbirlerin alınması esastır.

(2) Ara depolama tesisleri, atıkların türüne göre güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak işletim ve

donatıma sahip olmak zorundadır. Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup

bulunmadığının tespiti maksadıyla tesis girişinde radyasyon paneli bulunur.

(3) Ara depolama tesisleri bölgesel hizmete yönelik olmak zorundadır. Tesisten atık geri

kazanım/bertaraf tesisine taşıma mesafesinin, bertaraf maliyetini artırmayacak şekilde hem ekonomik hem de

fiziksel olarak uygun olması gereklidir.

(4) Birbirleriyle reaksiyona girebilecek atıkların depo alanı içerisinde ayrı bölmelerde depolanması

esastır.

(5) Başka bir mevzuatla ara depolanmasına izin verilmeyen atıklar depolama tesislerine kabul edilemez.

(6) Ara depolama tesislerinde depolama süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın bir yılı geçemez.

Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılır.

(7) Ara depolama tesislerinde patlayıcıve radyoaktif atıkların depolanmasına izin verilmez.

(8) Ara depolama tesisleri, maddesel geri kazanım yapan veya EPDK’dan enerji üretim lisansı olan geri

kazanım tesisleri ve nihai bertaraf tesisleri ile atık kodu esasına dayanarak atıkların kabul edileceğine dair

müteselsilen sorumluluk içeren protokolleri yapmak, yıllık olarak yenilemek ve uygulanmasını sağlamakla

yükümlüdür.

(9) Tehlikeli atık ara depolama tesislerinde 21/11/2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan çevre yönetim birimine bağlı,tesiste mesul

mühendis olarak görev yapacak tehlikeli atık yönetimi ve tehlikeli yük taşımacılığı konularında işletme

mühendisi olarak deneyimli çevre mühendisi ve kimya mühendisi, tehlikeli atıkların dışındaki ara depolama

tesislerinde Bakanlığımızdan Çevre Görevlisi Belgesi almış bir kişi ile tüm ara depolama tesislerinde laboratuar

sorumlusu olarak görev yapacak en az 1 çevre mühendisi veya kimya mühendisi veya kimyager istihdam edilir.

(10) Ara depolama tesisleri her yıl Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tarife ve talimat doğrultusunda

mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

(11) Ara depolama tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.

(12) Ara depolama faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

(13) Entegre atık bertaraf tesisi içinde yer alan ara depolama tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinde

OSB yönetimi tarafından münhasıran veya başka bir tüzel veya gerçek kişilik ile ortaklaşa kurulan ara depolama

tesisleri hariç, ara depolama tesislerinin mülkiyetinin tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl

süre ile kiralanmış olması zorunludur.

(14) Ara depolama tesisleri işletmecileri, tesisin gerek işletilmesi sırasında gerekse işletme

sonrasıdoğabilecek çevre zararlarının giderilmesi ve tesiste depolanan atıkların nihai bertarafı maksadıyla, lisans

alma aşamasında mali fizibilite raporu ile belirlenen sabit yatırım maliyetinin en az 2 katı tutarında ve 500.000

TL’den az olmamak kaydı ile kesin ve süresiz teminat mektubunu Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

(15) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili

hükümlere uygun olmak zorundadır.

(16) Ara depolama tesisi bölgesinde oluşan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve ilgili

mevzuatta yer alan sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma

katıları ve çamurlar mevzuata uygun şekilde bertaraf edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Ara depolama tesisi teknik özellikleri

MADDE 6 – (1)Ara depolama tesislerinde;

a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları,

b) Yangın söndürme sistemleri,

c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,

ç) Taşan ve dökülen atıkların toplanmasıiçin yeterli absorban, nötralizan,

bulunur.

(2) Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taşıyan borular ile depolama

konteynırlarının yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su kaçağının olabileceği tesis bölgelerinde, kirli suyun yer

altına sızmaması ve etrafındaki topraklarıkirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır.

(3)Ara depolama tesislerinin; aşağıda sıralanan teknik donanıma sahip olması ve bu donanım ile

atıkların güvenli birşekilde depolanmasını sağlaması zorunludur.

a) Atık türü ve kapasitesine bağlıolmakla beraber bir ara depolama tesisinin toplam kapalı alanı 1000

m2’den az olamaz. Açık ve kapalı alanın depo tabanı sızdırmaz malzemeden inşa edilir.

b)Tesis etrafı yetkisi olmayan insanların tesise girişlerinin engellenmesini sağlayacak şekilde çit veya

duvarla tamamen çevrilerek izole edilir. Giriş noktası sadece yetkili personelin denetiminde açık tutulur.

c) Atık depolama alanına yakın alanlar kolaylıkla yanabilen bitkilerden arındırılır. Bitki örtüsünün

depolama alanına yakınlığı 10 metreden az olamaz.

ç) Tesis alanı, yangın gibi acil durumlarda tesis içi birimlere müdahale için gereken tüm araçların

kolayca erişilebileceği şekilde düzenlenir. Tesiste acil durum araçlarınca kullanılabilecek, birbirinden mümkün

olduğu kadar uzağa yerleştirilmiş asgari iki giriş kapısı bulunur.

d) Tesis girişi, açık ve kapalı alanlar da dahil olmak üzere tüm birimlerde işaretlemeler ve etiketlemeler

standartlara uygun olarak yapılır. Ayrıca ilgili yerlere uygulama talimatları ve uyarılevhaları asılır.

e) Elektrik ve mekanik altyapısı, gazların patlama riski, yanıcı sıvıların ve paslandırıcı/aşındırıcı

atıkların bulunmasıgöz önüne alınarak standartlara uygun olarak düzenlenir. Elektrik malzemesinin statik ısınma

ve çalışması sonucu çıkardığı ark ortamı nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için elektrik

tesisatında patlatmazlık malzeme kullanılması zorunludur.

Ara depolama tesisinde genel uygulama prosedürleri

MADDE 7 –(1) Aşağıdaki tehlikeli atıklar ayrı bölmelerde depolanır:

a) Patlayıcı özelliği olan atıklar,

b) Toplam içerik yaklaşık 0,5 m3’ten büyük olan yanıcıiçerikli basınçlı kutular,

c) Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan 30 kg’dan fazla tehlikeli atıklar,

ç) 30 kg’dan fazla kendiliğinden yanıcı tehlikeli atıklar.

Atığın yükleme ve boşaltma işlemleri

MADDE 8 –(1) Yükleme ve boşaltma alanında zeminde uygun eğimler oluşturulması bu alandaki

yağmur suları ile yükleme ve boşaltma işlemleri sırasındaki dökülmeye karşı alanın çevresinde sızdırmaz taşıma

kanalları ve alanın büyüklüğüne uygun kapasitede toplama çukuru bulunması zorunludur.

(2)Yükleme ve boşaltma alanı, yükleme ve boşaltmanın emniyetli yapılmasına olanak sağlayacak

şekilde donatılır.

(3) Yükleme ve boşaltma alanı, tesis içinde depo alanına kolay erişilebilecek şekilde planlanır.

Depo alanı

MADDE 9 – (1) Atıklar türüne bağlı olarak kapalı binada ve aynızamanda açık alanda depolanabilir.

Kapalı ve açık alanlar için alınacak önlemler ve kullanılacak gereçlerin aynı güvenlik düzeyine sahip

olmasıesastır. Atığın miktarı, türü, atığın tehlikelilik özelliği ve ambalaj türü açık havada depolama yapılıp

yapılmayacağını belirler. Kontamine IBC tankları,varil gibi büyük boyutlu tehlikeli atıklar tabanın uygun yapıya

sahip olması ve ambalajın kapalı olması şartıyla açık alanda depolanır.

(2) Depolama alanı, yanıcı nitelikli ambalaj malzemeleri gibi yangın riskini artıran maddelerden

arındırılır. Sızıntı veya hasarlı ambalajlar için düzenli kontrol sistemi oluşturulur ve hemen önlem alınması

sağlanır.

(3) Depo alanlarında yıkama, akıntı,temizlik gibi nedenlerle oluşacak atıksuların toplanması ve

taşınmasında kullanılacak toplama sistemlerinde ve rögarlarda sızdırmaz tip borular kullanılır.

Atıkların kapalı alanda depolanması

MADDE 10 – (1) Depo olarak kullanılacak binanın, tek katlı ve bina yüksekliğinin en az 5 m olması

zorunludur. Binanın taban yüzeyi donma-çözülme, aşınma, asidik, bazik ve benzeri kimyasallara dayanıklı

yüksek durabiliteli en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Beton üzerinde geçirimsiz malzeme

kullanılır. Dökülmelere karşı önlem alınır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini

engelleyecek ayrı toplama mekanizmasıgeliştirilir. Sadece yangın söndürme sırasında kullanılan suyun kontrollü

tahliye edileceği drenaj noktalarına izin verilir.

(2) Ara depolama tesisinde iç ortam hava kalitesini sağlayacak sistem oluşturulur. Havalandırma

sistemi, uçucu bileşikler, yanma sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama

verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulur ve işletilir. Bunun sağlandığı

bilimsel bir raporla kanıtlanır.

(3) Binada depolama alanı ve komşu alanlar arasındaki duvarlar ve kapılar tuğla, beton gibi yanmayan

malzemeden inşa edilir ve yangına en az 60 dakika dayanacak özelliğe sahip olmak zorundadır. Binadaki kapılar,

pencereler ve havalandırma gereçleri de duvarlarla aynı dayanıklılığa sahip olmak zorundadır.

(4) İki kapalı alan arasındaki mesafenin asgari 3 m olması zorunludur.

(5) Depo binasının çatısı rüzgarla yayılan yangına karşı en az 30 dakika dayanabilecek malzemeden

yapılmasızorunludur.

(6) Depo binasının tercihen binanın karşıt duvarlarında iki kapısı olması zorunludur. Bu kapıların

dışarıdan kilitlenebilir olması ve içerden anahtarsız açılması esastır.

(7) Depo binasının yangının dışarıdan binaya girmesini engelleyici uygun bir havalandırma sistemi ile

elektrik kaçağıve yıldırıma karşı topraklama sistemine sahip olması zorunludur.

Atıkların açık alanda depolanması

MADDE 11 – (1) Alanın taban yüzeyi, donma-çözülme, aşınma, asidik, bazik ve benzeri kimyasallara

dayanıklı yüksek durabiliteli en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Beton üzerinde geçirimsiz

malzeme kullanılır. Dökülmelere karşı önlem alınır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas

etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizmasıgeliştirilir. Sadece yangın söndürme sırasında kullanılan suyun

kontrollü tahliye edileceği drenaj noktalarına izin verilir.

(2) 1000 litre veya kilogramdan fazla tehlikeli atık depolandığı takdirde, açık alan ile kapalı alan

arasındaki uzaklık en az 5 metre olmak zorundadır.

(3) Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmıyor ise, bu tür atıkların depolanmasına olanak

sağlayacak tank çiftliği oluşturulur ve güvenlik havuzları ile donatılır. Her bir tank arası uzaklık asgari 3 m

olmak zorundadır. Kurulacak tank çiftlikleri için TS 4943 standardı ile belirlenen esaslara uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Acil Durum ve Güvenlik Önlemleri

Yangın teşhisi/algılanması ve söndürme

MADDE 12 – (1) Otomatik yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin yanında, taşınabilir yangın

söndürücülerin de mevcut olması ve periyodik bakımlarının yapılarak her zaman kullanıma hazır bulundurulması

zorunludur.

(2) İnşaat ve işletme esnasında yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin yetkili bir kurum tarafından

uygunluğunun düzenli bir şekilde kontrol edildiğine dair belgeler Bakanlığa ibraz edilecekşekilde saklanır.

(3) Yangın teşhisi ve algılanmasıdurumunda bölümler arası kapıların otomatik olarak kapanacağı ve

yangının sıçramasının önleneceği şekilde kapıların ve pencerelerin kendiliğinden kapandığı sistemin kurulması

zorunludur.

Yangın söndürme sırasında kullanılan suyun ve dökülmüş atığın toplanması

MADDE 13 – (1) Depolanan atığın, ambalajlama malzemesinin tipine ve depolanan atık miktarına

bağlı olarak yangın söndürücülerin bulundurulmasıve toprak, yeraltı suyu ve yüzeysel suyun kirlenmesini

önlemek için ayrı bir toplama sisteminin kurulması zorunludur. Uyuşmaz atıklar için yangın söndürücüler ve

dökülmüş atıklara ait toplama sistemleri ayrı tutulur. Toplama sistemi en büyük depo alanına göre

boyutlandırılır.

(2) Tesiste dökülen atıkları absorbe etmek üzere kullanılacak maddeler/malzemeler yeterli miktarlarda

bulundurulur. Dökülmüş atıkların nasıl uzaklaştırılacağıyla ilgili talimatnameler depolama alanına asılır. Bu

talimatnameler, aşağıdaki bigileri kapsar:

a) Döküntüyü temizlemekle sorumlu kişiler ile her bir durum için alınacak emniyet tedbirleri,

b) Dökülen atığın yayılmasını engelleyecek absorpsiyon kimyasallarına ilişkin bilgiler ile kullanım

şekli,

c) Depo bölümünün havalandırma sıklığı,

ç) Dökülen atık ve kullanılan absorbanların uzaklaştırılma yöntemleri.

Toplu koruma, hijyen, ilk yardım ve kişisel koruma

MADDE 14 –(1) Tesisin yükleme, boşaltma, sınıflandırma veya depolama alanlarındaki çalışanların

sağlık ve güvenliklerinin öncelikle toplu koruma önlemleriyle korunmasıesastır.

(2) Tesiste çalışanların toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasıyla önlenemeyen risklerden korunması

maksadıyla en az aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlara sahip olmaları ve bunları doğru şekilde kullanmaları

sağlanır.

a) Solunum sistemi koruyucuları,

b) Göz ve yüz koruyucuları,

c) El ve kol koruyucuları,

ç) Ayak ve bacak koruyucuları,

d) Vücut koruyucuları, gövde ve karın bölgesi koruyucular.

(3) Depolama alanı yanında çalışanların kişisel korunma aletlerini ve kirli giysilerini bırakabilecekleri,

ellerini yıkayabilecekleri ve duşalabilecekleri bir oda tahsis edilir.

(4) Depolama alanı içinde her bir birimde göz duşu ve lavabo bulundurulur. Depolama alanına mümkün

olduğu kadar yakın bir ilk yardım birimi kurulur.

(5) Acil durum planlarının hazırlanmasızorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletme Lisansı ve Tesisin İşletilmesi İle İlgili Hükümler

İşletme Lisansı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde yer alan asgari teknik donanıma sahip

tesisler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İşletme

Lisansı almak zorundadır.

Atık Kabul Kriterleri

MADDE 16 – (1) Ara depolama tesislerinde, tesis lisansında belirtilen atıkların haricinde atık kabul

edilmez. Düzgün şekilde ambalajlanmamış, tehlikeli atıklar için lisanslı bir araçla taşınmamış ve mevzuatı

gereğince ulusal atık taşıma formu düzenlenmesi gereken atıklar için form düzenlenmeden gelen atıklar tesise

kabul edilemez. Tehlikeli atıkların ara depolama tesisine kabul edilmelerinden ve tesiste depolanmalarından önce

atıkların bileşimi ile ilgili bilginin sağlanmasıgereklidir. Atık üreticisinin, atığın bu tesislerde kabul edilebilmesi

için atığın depolama tesisine naklinden önce atığın bileşimini ve diğer önemli özelliklerini içeren bilgi ve belgeleri

hazırlamış olması zorunludur.

(2) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (M) işareti ile işaretlenen

atıkların tehlikeli olup olmadığına ilişkin analizin atık üreticisince ara depolama tesisine sunulması ve ara

depolama tesisince de atığın belirtilen atık olup olmadığına ilişkin aşağıda bulunan kimyasal içerikleri ve fiziksel

özelliklerine ilişkin doğrulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuarda yapılması zorunludur. Ayrıca, ara

depolama tesisine kabul edilecek bütün atık kodları için atıkların geri kazanım/bertarafına ilişkin analizlerin atık

üreticilerince temin edilerek ara depolama işletmecisine verilmesi zorunludur.

(3) Atıkların analizinde aşağıdaki kimyasal içerikleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınır:

a) Çeşitli ağır metal konsantrasyonları,

b) İnorganik kirleticilerin konsantrasyonu,

c) Organik kirleticilerin konsantrasyonu,

ç) Atıkların katı, sıvı, gaz, parlama noktası,donma noktası ve pH parametreleri içeren fiziksel özelliklerin

tanımları.

Mesul mühendisin ve çevre görevlisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 17 –(1) Tesisin işletmesinde çalışan mesul mühendis ve çevre görevlisi;

a) Tesise, Geçici faaliyet belgesi/ Lisansta kodları belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmemesini

sağlamak/sağlattırmakla,

b) Taşıma lisansı olmayan araçlarla sevkiyatı yapılan atığın hiçbir şekilde tesise kabul edilmemesini

sağlamak/sağlattırmakla,

c) Tesise gelen atıkların analizini yapmak/yaptırmakla,

ç) İşletme esnasında çalışan personelin baret, kulaklık, toz maskesi gibi koruyucu malzeme

kullanmasını sağlamakla,

d) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak/sağlattırmakla,

e) Bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişlerin önlenmesini

sağlamak/sağlattırmakla,

f) Yangın söndürme araçlarının düzenli olarak kontrolünün yapılması, dolu ve boş olarak ayrı

depolanmasını, kolaylıkla görülebilecek yerlere konulmasını, bulunduğu yerlerin levha ile işaretlenmesini ve

tüplerin yerini gösteren krokinin tesis giriş ve çıkışlarında kolay görünebilecek yerlere asılmasını sağlamak gibi

işleri yapmak/yaptırmakla,

g) Tesiste Güvenlik Talimatnamesi, itfaiye, sağlık kuruluşu, ambulans gibi acil yardım kuruluşlarına ait

bilgilerin herkesin görebileceği yerlere asılması, acil eylem planının hazırlanarak, İl Çevre ve Orman

Müdürlüğüne sunulmasını sağlamakla,

ğ) Tesise hiçbir şekilde radyoaktif, gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyallerin

kabul edilmemesini sağlamak/ sağlatmakla,

h)Tesise giren ve tesisten çıkan atık envanterini tutmak ve esasları Bakanlıkça belirlenen aylık faaliyet

bilgilerini Bakanlığa veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlara raporlamakla,

yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Ara depolama tesislerinde bulunmasıgereken ek hizmet birimleri

MADDE 18 – (1) Ara depolama tesisinde aşağıdaki ek hizmet birimlerinin bulunması zorunludur:

a) Kantar ve atık kabul bölümü ve büro,

b) Araç parkı,

c) Nem tayin cihazı, pH iyon-metre, kalorimetre, parlama noktası tayin cihazı, kül fırını, desikatör,

buzdolabı, etüv, terazi ve muhtelif sarf malzemeleri bulunan laboratuar,

ç) Kamyon ve konteynır temizleme yeri,

d)Yemekhane, soyunma yeri, duş, idari bina,

e) Atıksu arıtma tesisi.

Eğitim

MADDE 19 – (1) Çalışanların, periyodik olarak atık yönetimi, işsağlığı ve güvenliği ve koruma

yöntemleri konularında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan eğitim

almaları sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Cezai müeyyide

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen şartlara uyulmamasıhalinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15

ve 20 nci maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ara depolama lisansı almış

mevcut tesisler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapmış oldukları protokolleri, Tebliğin yürürlüğe

girmesini müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa vermek zorundadır.

(2) Mevcut tesisler, bu Tebliğ ile belirlenen fiziksel koşullara 2 yıl içerisinde uyum sağlamakla

yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanıyürütür.

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »