Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

2014-04-22 23:03:19

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28727

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Yüksek Çevre Kurulu, Çevre Teknik Komitesi

ve Mahalli Çevre Kurullarının kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 4 üncü

maddesine ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

c) Komite: Çevre Teknik Komitesini,

ç) Komite Başkanı: Çevre Teknik Komitesi Başkanını,

d) Kurul: Yüksek Çevre Kurulunu,

e) Müdürlük: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Çevre Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Yüksek Çevre Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın bulunmadığı

zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanının Başkanlığında; Başbakanın belirleyeceği sayıda bakan ile

Bakanlık Müsteşarından oluşur.

Görevler

MADDE 5 – (1) Yüksek Çevre Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirlemek.

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil

edilmesine imkân veren hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek.

c) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin uyuşmazlıklarda nihai

kararı vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Esasları, Toplantı Usulü,

Gündemi ve Kararları

Toplantı usulü

MADDE 6 – (1) Yüksek Çevre Kurulunun, her yılın Haziran ayı içerisinde Yüksek Çevre Kurulu

Başkanının belirleyeceği yer ve tarihte yılda en az bir kez toplanır. Ancak, Bakanlıkça gerekli

görüldüğü hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir.

Toplantı gündemi

MADDE 7 – (1) Yüksek Çevre Kurulunun gündemi, Komitenin teklifi üzerine ya da doğrudan

Bakanlık tarafından hazırlanır ve Yüksek Çevre Kurulu Başkanının onayı ile kesinleşir. Bakanlık,

gündemi hazırlarken ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin önerilerini dikkate alır.

(2) Toplantı gündemi, Bakanlıkça toplantı tarihinden en az on gün önce, varsa ekleri ile birlikte

Yüksek Çevre Kurulu üyelerine gönderilir. Gündem gönderildikten sonra da Yüksek Çevre Kurulu

Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündeme ekleme yapılabilir.

Yüksek çevre kurulu kararları

MADDE 8 – (1) Yüksek Çevre Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu

ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Yüksek Çevre Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

(2) Yüksek Çevre Kurulu kararlarının; her karara bir numara verilecek şekilde toplantı salonunda

yazılarak, Başkan ve üyelerce imzalanması esastır. Kararların toplantıdan sonra yazılıp imzalanacağı

durumlarda buna ilişkin bir karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır. Kararların tek sayfadan

fazla olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kâğıtlarına yazılarak kararların bittiği sayfanın sonu

Başkan ve üyelerce imzalanır, diğer sayfalar ise paraflanır. Yüksek Çevre Kurulu kararlarına ek

oluşturacak plan, proje, harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı

Sekretarya tarafından paraflanarak karar dosyasında saklanır.

(3) Yüksek Çevre Kurulu üyelerince, karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır.

Karşı oy gerekçeleri ayrıca sahiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya

teslim edilir.

Kararların duyurulması

MADDE 9 – (1) Yüksek Çevre Kurulunda alınan kararlar, Bakanlıkça, toplantıyı takip eden otuz

gün içerisinde Yüksek Çevre Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir ve

Bakanlık internet sitesinden duyurulur.

Kararların izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Yüksek Çevre Kurulu kararlarının uygulanması ile ilgili sorumlu kurum ve

kuruluşlar, yaptıkları çalışmaları, toplantı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler halinde izleme

raporu düzenleyerek Komiteye gönderir. Komite bu raporları değerlendirerek sonuçlarını bir ay

içerisinde Bakanlığa sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Toplantı Usul ve Gündemi,

Toplantı Kararları ve Sekretarya

Çevre teknik komitesinin oluşumu

MADDE 11 – (1) Çevre Teknik Komitesi; Yüksek Çevre Kuruluna yardımcı olmak üzere, Bakanlık

Müsteşarının Başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Kalkınma, Orman ve Su İşleri, Millî Eğitim, Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii

Kaynaklar, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının müsteşarları, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan

Yardımcısı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve

Bakanlıkça belirlenecek çevre ve şehircilik dalında çalışma yapan toplam iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Komiteye, çalışma konularının gerektirdiği hallerde, Komite Başkanının davetiyle diğer

kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağırılabilir.

Görevler

MADDE 12 – (1) Komitenin görevleri şunlardır:

a) Yüksek Çevre Kurulunun görev alanına giren konularda ön hazırlık yaparak Yüksek Çevre

Kurulu toplantısı gündemine teklifte bulunmak.

b) Yüksek Çevre Kurulu kararlarına temel oluşturacak plan ve projeleri hazırlamak, çalışmalar

yapmak, yapılmış olan plan, proje ve çalışmaları değerlendirerek, Yüksek Çevre Kuruluna çalışmalar

ile ilgili önerilerde bulunmak.

c) Yüksek Çevre Kurulu kararlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını

Yüksek Çevre Kurulu Başkanına sunmak.

Toplantı usulü

MADDE 13 – (1) Komite, yılın ilk toplantısını Komite Başkanının belirleyeceği yer ve tarihte

gerçekleştirir. Komitenin ilk toplantısında yıllık çalışma programı belirlenir ve bu program

doğrultusunda sekretarya tarafından belirlenen toplantı gündemine göre yalnızca konu ile ilgili olan

Komite üyelerinin katılımıyla herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın üçer aylık dönemler halinde

kendiliğinden toplanır. Ancak, gerekli gördüğü hallerde Komite Başkanı Komiteyi toplantıya

çağırabilir.

Toplantı gündemi

MADDE 14 – (1) Toplantılara ilişkin gündem sekretarya tarafından belirlenir ve Komite

Başkanınca onaylanır. Onaylanan gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Komite üyelerine

gönderilir.

Toplantı kararları

MADDE 15 – (1) Komite, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu

ile alır. Oyların eşitliği halinde Komite Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Komite kararları, başlıklı karar kâğıtlarına yazılır ve her yıl itibari ile birden başlayarak numaralanarak

Komite Başkanı ile üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmayan üyelerin katılmama gerekçelerini

belirten karşı oy yazıları bu üyelerce imzalanır ve karar kâğıtlarına iliştirilir. Komitece hazırlanan plan

ve projeler, Komite Başkanı ve üyelerce imzalanarak karar kâğıtlarının eki olarak Yüksek Çevre

Kuruluna sunulur.

Alt komiteler

MADDE 16 – (1) Komite sekretaryası tarafından, Komite çalışmalarına katkı sağlamak üzere

gerekli görülen konularda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş uzmanlarından oluşacak alt komitelerin

kurulmasını Komite Başkanına önerebilir. Önerinin Komite Başkanınca uygun görülmesi halinde alt

komiteler kurulur.

Sekretarya

MADDE 17 – (1) Yüksek Çevre Kurulu ve Çevre Teknik Komitesinin sekretarya hizmetleri Genel

Müdürlük tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mahalli Çevre Kurullarının Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 18 – (1) Mahalli Çevre Kurulu, her ilde Valinin veya Valinin görevlendireceği Vali

Yardımcısının başkanlığında, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri, Bilim

Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının

imza yetkisini haiz il temsilcileri, İl Jandarma Komutanlığının, İl Emniyet Müdürü ve denize kıyısı olan

illerde Sahil Güvenlik Komutanlığının imza yetkisini haiz temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi Odaları

Temsilcisi, büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkanlığının, diğer illerde ise belediye başkanlığının

imza yetkisini haiz temsilcilerinden oluşur. Mahalli Çevre Kurulu üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının

bulunmaması halinde, bu bakanlıklar, kendileri ya da bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden

fazla bağlı ve ilgili kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan

kuruluş aracılığı ile temsil edilir.

(2) Başkanca gerekli görülmesi halinde, görüş ve önerilerini almak üzere, ilgili kamu kurum ve

kuruluşu, bilimsel kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve gönüllü

kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına davet

edilir.

(3) Mahalli Çevre Kurulunun sekretarya hizmetleri Müdürlük tarafından yürütülür.

Görevler

MADDE 19 – (1) Mahalli Çevre Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, Bakanlıkların

mevzuatlarında belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak.

b) Alınan karar ve tedbirlerin il düzeyinde uygulanması için programlar hazırlamak.

c) Hazırlanan programların ön görülen sürelerde uygulanmasını sağlamak.

ç) İlde çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek tesis ve işletmeleri belirlemek, yapılan iş ve

işlemleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.

d) İl düzeyindeki çevresel faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek amacıyla çeşitli Bakanlık ve

kuruluşlarla eşgüdümü sağlamak.

e) Toplumsal çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik

kararlar almak.

ALTINCI BÖLÜM

Mahalli Çevre Kurulunun Çalışma Esasları

Toplantı usulü

MADDE 20 – (1) Mahalli Çevre Kurulu üç ayda bir Başkanın davetiyle, davetiye gönderilen

Mahalli Çevre Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Mahalli Çevre Kurulu kararı

alınmasını gerektirecek durumlarda Başkanın daveti ile olağanüstü toplantılar yapılabilir.

Toplantı gündemi

MADDE 21 – (1) Mahalli Çevre Kurulunun toplantı gündemi Mahalli Çevre Kurulu sekretaryası

tarafından hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Mahalli Çevre Kurulu üyeleri toplantıda veya sair

zamanlarda gelecek toplantının gündemiyle ilgili önerilerde bulunabilirler. Mahalli Çevre Kurulu

Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde gündemde yer alan konular hakkında ilde bulunan

üniversitelerin çevre ile ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile ilgili diğer kurum ve gönüllü kuruluşların

temsilcileri toplantıya çağrılarak veya yazılı olarak görüşleri alınabilir.

(2) Gündem konuları Mahalli Çevre Kurulu üyelerine toplantı gününden en az beş gün önce

bildirilir.

Mahalli çevre kurulu kararları

MADDE 22 – (1) Mahalli Çevre Kurulu kararları, sekretaryanın başlıklı karar kağı______________tlarına yazılır.

Karar numaraları sürekli ve her karara bir numara verilmek suretiyle düzenlenir. Yıl değişse de

mükerrer karar numarası verilemez. Kararların toplantı salonunda yazılıp, Başkan ve üyelerce

imzalanması esastır. Kararların toplantı sırasında yazılıp imzalanmadığı durumlarda gerekçesi

belirtilen bir karar tutanağı düzenlenerek Başkan ve üyelerce imzalanır.

(2) Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Mahalli Çevre Kurulu üyelerince, karşı

oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri ayrıca sahiplerince yazı ile

belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim edilir.

(3) Mahalli Çevre Kurulu kararları ile bu kararlara ilişkin olarak kabul edilen proje, program,

harita, plan, rapor ve benzeri belgelerin bir takımı Başkan ve üyelerce imzalanarak dosyasında

saklanır.

(4) Mahalli Çevre Kurulu kararları, 15 (on beş) gün içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlar ile Bakanlığa

gönderilir.

(5) Mahalli Çevre Kurulu kararları, Yüksek Çevre Kurulu kararları göz önünde bulundurularak

alınır.

İlan

MADDE 23 – (1) Alınan Mahalli Çevre Kurulu kararları toplantı tarihinden itibaren bir hafta

içerisinde, Valilik ilan panosunda en az beş işgünü süreyle ilan edilir ve Valilik internet sitesinden

duyurulur. Kurul kararları ilan sonunu beklemeden, imza tarihinde yürürlüğe girer.

İtiraz

MADDE 24 – (1) Mahalli Çevre Kurulu kararlarına itiraz, Mahalli Çevre Kurulu Sekretaryasına,

ilan tarihini izleyen bir ay içerisinde, yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte yapılır. İtirazlar, Mahalli

Çevre Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 – (1) 18/12/2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve

Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten

kaldırılmıştır.

(2) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı

Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sayfa

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »