Çevre Kanunu Para Cezaları

2014-04-22 22:53:23

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

875 TL

1.000 TL

1.755 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

42.232 TL

48.000 TL

84.468 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

10.553 TL

2.000 TL

3.515 TL

300 TL

523 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

84.468 TL

96.000 TL

168.940 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

21.115 TL

4.000 TL

7.035 TL

600 TL

1.051 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

600 TL

1.051 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

17.594 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

105.587 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

10.553 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

700 TL

1.200 TL

2.108 TL

4.000 TL

7.035 TL

12.000 TL

21.115 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

40 TL

70,35 TL

10 TL

17,55 TL

100 KR

169 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

30 TL

52,75 TL

6 TL

10,52 TL

100 KR

169 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

20 TL

35,16 TL

4 TL

7,00 TL

100 KR

169 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

10 TL

17,55 TL

2 TL

3,47 TL

40 KR

67 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

42.232 TL

600 TL

1.051 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.755 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

42.232 TL

600 TL

1.051 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

35.193 TL

100.000 TL

175.981 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

 

20 TL

35,16 TL

Metkreküp başına*:

 

120 TL

211,15 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

10.553 TL

4.000 TL

7.035 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

84.468 TL

1.200 TL

2.108 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

21.115 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

42.232 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

42.232 TL

60.000 TL

105.587 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

169 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.519.697 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.519.697 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

 

100.000 TL den

 

175.981 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

1.759.846 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

 

 

100.000 TL den

 

 

175.981 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

1.759.846 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

87.987 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

52.792 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

35.193 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

17.594 TL

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

175.981 TL

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

· Bunların dışında kalan endüstri veatıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

105.587 TL

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »