Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

2014-04-22 22:48:46

21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre
danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinin, çevre yönetim
birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri, görevleri, çalışma usul ve esasları, belge başvurularının
yapılması, değerlendirilmesi, belgelerin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aylık Faaliyet Raporu: İşletmelerin çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları
aracılığı ile Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin
etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği raporu,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Belge: Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,
ç) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel
kişiyi,
d) Çevre danışmanlık yeterlik belgesi: Çevre danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
e) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu
ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata
uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim
programları düzenleyen görevliyi,
f) Çevre görevlisi belgesi: Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
g) ÇKAGİLHY: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik,
ğ) Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve
yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel
düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını,
h) Çevre yönetim birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca
denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp
uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birimi,
ı) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi: Çevre yönetim birimine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
i) Çevre yönetim hizmeti: Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmenin önlemesi, kirlenmenin
meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli
hukuki, ekonomik, sosyal tedbirlerin alınması, Bakanlığın çevreyle ilgili çıkarmış olduğu mevzuatın uygulanması ve
tüm çevre yönetimine ilişkin işlemlerin yürütülmesini,
j) Firma: Çevre danışmanlık firmalarını,
k) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,
l) İç tetkik: İşletmelerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere
uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya
çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini,
m) İşletme: Tesis ve faaliyetleri,
n) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
o) Koordinatör çevre görevlisi: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan çevre görevlilerinin bu
Yönetmelikte tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu
yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı sorumlu olan çevre görevlisini,
ö) Sistem: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak olan belge başvurularının yapıldığı elektronik
ortamı,
p) Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi, çevre danışmanlık yeterlik belgesi ve çevre yönetim birimi belgesinin
Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 4 (dört) yıllık süreyi,
r) Yetkili makam: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartları, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi
ve Çevre Danışmanlık Firması Nitelikleri, Yükümlülükler
Çevre yönetim hizmeti alma şartları
MADDE 5 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1
listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi
hizmeti almak zorundadır.
(2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan
işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti
almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.
(3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci fıkrada, Ek-2
listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(4) Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri;
çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
(5) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik
tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık
firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
(6) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listelerinde yer alan
ve mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler, çalışma sürelerini çevre ve şehircilik il müdürlüğüne onaylatmaları
durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde, bir çevre görevlisini istihdam etmek veya çevre yönetim
birimini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
(7) İşletme sahipleri veya yetkilileri; bünyelerinde görev yapan çevre görevlisinin ayrılması, kurdukları çevre
yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alım
sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, iptal tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde başka bir çevre
görevlisi istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firması ile yeni bir çevre yönetimi
hizmet alımı anlaşması yapmak zorundadır.
(8) ÇKAGİLHY’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almasına rağmen yetkili makam tarafından çevre izninden
muaf olduğuna ilişkin görüş verilen işletmelerin çevre görevlisi bulundurmaları zorunlu değildir.
Çevre görevlisi olacaklarda aranan nitelikler
MADDE 6 – (1) İşletmeler ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya çevre danışmanlık firmalarında
çalışacak çevre görevlilerinin aşağıdaki niteliklerden en az birini haiz olmaları zorunludur:
a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği
veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre
mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak
sınavda başarılı olmak.
b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik,
kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri
ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre
mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışmış olmak.
Çevre görevlisi belgesi
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak
çevre mevzuatı sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından
çevre görevlisi belgesi verilir.
b) Birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak
temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı sınavlarında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık
tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.
(2) En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve
Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının;
a) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, izin, lisans ve denetim ile ilgili teknik birimlerinde çevre
mevzuatı kapsamında en az 4 (dört) yıl çalışmış olanlara,
b) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, izin, lisans ve denetim ile ilgili teknik birimlerde şube
müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlara,
durumlarını belgelendirmeleri halinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.
Çevre yönetim biriminin nitelikleri
MADDE 8 – (1) Aynı vergi numarasına veya 5 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları kapsamında olup
aynı SGK numarasına sahip işletmeler, çevre yönetimi faaliyetlerini çevre yönetim birimi ile yürütebilirler.
(2) Çevre yönetimi biriminde en az 2 (iki) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;
a) Birinin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında
yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi
olması,
b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip bir çevre
görevlisi olması,
zorunludur.
(3) Çevre yönetim biriminin sorumlu olacağı işletme sayısının 5 (beş)’ten fazla olması durumunda ikinci
fıkrada belirtilen personel sayısına her beş işletme için bir çevre görevlisi ilave edilir.
(4) İşletmede, çevre yönetim biriminde görevli personel sayısına uygun olacak çalışma mekânları bulunmak
zorundadır.
Çevre danışmanlık firmasının nitelikleri
MADDE 9 – (1) Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve
bunlardan;
a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip veya
7 ncimaddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,
b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip
çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya
üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,
c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip
çevre görevlisi olması,
zorunludur.
(2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun
olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunmak zorundadır. Hizmet aracının
üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.
(3) Çevre danışmanlık ve çevresel etki değerlendirmesi hizmetleri dışında, laboratuvar hizmeti veren kurum ve
kuruluşlar, danışmanlık hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır. Bunlar, üstlendikleri danışmanlık
işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar.
(4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.
Yükümlülükler
MADDE 10 – (1) Çevre görevlisi;
a) Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti
çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini
tespit etmekle,
b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları
en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemekle,
c) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az
olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme
sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemekle,
ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme
yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim
çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme
yüklemekle,
d) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen
formatlara uygun olarak hazırlamakla,
e) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa
ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak
uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün
içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemekle,
f) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak,
güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
g) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz
olarak yapmakla,
ğ) Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak
sunmakla,
h) İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,
ı) SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,
i) Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak,
istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
j) Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmakla,
k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
yükümlüdür.
(2) Çevre yönetim birimi; birinci fıkrada sayılanlara ilave olarak, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen iç
tetkik raporunu birimde görev yapan diğer çevre görevlisi ile birlikte hazırlamakla ve sisteme yüklemekle,
yükümlüdür.
(3) Çevre danışmanlık firmaları birinci fıkrada sayılanlara ilave olarak;
a) Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer
alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde) için ilgili
çevre görevlisinin ayda en az bir gün çalışmasını sağlamakla,
b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen iç tetkik raporunu, çevre yönetimi hizmeti verilen ve Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için üç yıl
tecrübeli çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise iki yıl tecrübeli çevre görevlisi ile birlikte
hazırlamakla,
c) İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün
içerisinde sistem üzerinden bildirmekle,
ç) Bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma planını
oluşturmak ve sistem üzerinden bildirmekle,
d) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporları sisteme
yüklemekle ve bir nüshasını işletmede, diğer nüshasını firmada 5 yıl muhafaza etmekle,
e) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 (otuz) gün
içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmakla,
f) 9 uncu maddedeki niteliklerin sağlanamaması hâlinde 30 (otuz) gün içerisinde söz konusu şartları
sağlamakla,
g) Yeterlik belgesine müracaat aşamasındaki belgelerde beyan edilen adres ile Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yapılan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde sistem üzerinden bildirmekle,
ğ) Unvan değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30
(otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla,
h) Firmaların devredilmesi ve ortaklarının değişmesi durumunda, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili belgeleri sisteme yüklemekle,
ı) Elektronik posta kullanıcı adlarında yapılan değişiklikleri ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin
elektronik postalarını 30 (otuz) gün içerisinde sisteme yüklemekle,
i) Bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerinin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere
katılmalarını sağlamakla,
yükümlüdür.
(4) Koordinatör çevre görevli;
a) Birinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yükümlülüklerin etkin, doğru ve zamanında yürütülmesi için gerekli
organizasyonu yapmak ve koordinasyonu sağlamakla,
b) Çevre görevlilerinin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve onaylamakla,
c) Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmakla,
yükümlüdür.
(5) İşletme;
a) Çevre görevlisinin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama
ve düzenleme yapmakla,
b) Bünyesinde görev yapan çevre görevlisinin görevini yapabilmesi amacıyla araç, gereç ve uygun çalışma
mekânı gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
c) İşletme ile ilgili iç tetkik raporu hazırlatmak ve çalışanlara yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda
yılda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yaptırmakla,
ç) Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere çevre yönetimi
kapsamındaki bilgi, belge ve raporları dosya halinde muhafaza etmekle,
d) İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ivedi olarak uygunsuzluğu gidermekle,
e) İşletmede görev yapan çevre görevlisinin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmasını
sağlamakla,
f) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi firma tarafından
hazırlanan dokümanların bir nüshasını işletmelerinde bulundurmakla
yükümlüdür.
(6) Çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlisi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan, Ek-2 listesinde yer alan
işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 (on altı) puana eşdeğer işletmeye hizmet verebilir. 5 inci
maddenin 3-7 ncifıkralarında yer alıp Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan işletmelerin her biri bir puan olarak değerlendirilir.
(7) Çevre görevlileri tarafından işletme yetkilileri ve çalışanlara yönelik olarak düzenlenecek eğitim
programları işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, proseslerine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevre mevzuatına
uygun olarak belirlenir. Eğitimlerde görsel ve basılı eğitim materyalleri kullanılır.
(8) Çevre görevlileri çalıştıkları işletme ve firma dışında ikinci bir işyerinde çalışamaz. Çalıştığı tespit edilir
ise Çevre Görevlisi Belgesi iptal edilir.
(9) İşletmelerde ve çevre yönetim birimlerinde istihdam edilen çevre görevlileri bu Yönetmelikte tanımlanan
yükümlülükler dışında işletme bünyesinde başka iş ve işlemlerde çalıştırılamazlar.
(10) Başvuru, beyan, raporlama ve bildirim başta olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki tüm iş ve işlemler
elektronik ortamda yürütülür.
(11) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen iç tetkik raporları, aylık faaliyet raporları ve eğitimler ile ilgili
esaslar tebliğ ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yeterlik Başvurularına İlişkin Usul ve
Esaslar
Başvurularda aranacak bilgi ve belgeler
MADDE 11 – (1) Yeterlik belgesi başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin sunulması zorunludur.
a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda;
1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
2) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
3) Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gösterir belgesi,
4) Vesikalık fotoğraf,
5) Oda sicil numarası (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalar için),
6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meslek grubu için çevre mevzuatı sınav sonuç
belgesi,
7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen meslek grupları için temel çevre bilimleri ve çevre
mevzuatı sınav sonuç belgesi,
b) Çevre yönetim birimi başvurusunda;
1) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,
2) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
3) Çevre yönetim biriminden sorumlu işletme yetkilisinin adı, soyadı ve yetkili olduğuna dair belge,
4) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sosyal
güvenlik numaraları,
5) Çevre yönetim hizmeti verilecek işletmeler ile bu işletmelerden sorumlu olacak çevre görevlilerinin listesi,
6) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu 3 (üç) yıl deneyimli çevre görevlisi için),
c) Çevre danışmanlık firması başvurusunda;
1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
2) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,
3) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
4) Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim
ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
5) Büro tescil belgesi (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalardan alınmış),
6) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sosyal
güvenlik numaraları,
7) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu 5 (beş) yıl deneyimli koordinatör çevre görevlisi için),
8) Çalışma ve SGK hizmet belgeleri (Çalışması zorunlu 3 (üç) ve 2 (iki) yıl deneyimli çevre görevlileri için),
9) Çevre görevlilerinin, çalıştığı firma dışında ikinci bir işyerinde çalışmadıklarına ilişkin taahhüt belgeleri.
(2) Belge başvurularında belge başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına
yatırıldığına dair hesap belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur.
(3) Birinci fıkranın (c) bendinin 4 (dört) ve 5 (beş) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgeler kamu
kurumlarından istenilmez.
Belge başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak belge başvuruları elektronik imza ile
elektronik ortamda yapılır (e-başvuru) ve belgeler elektronik ortamda verilir.
(2) Başvurular 20 (yirmi) gün içerisinde değerlendirilir. İstenilen belge ve bilgilerde eksiklik olmaması ve
başvurunun uygun bulunması halinde Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan belgelerden uygun olanı verilir.
(3) Başvuruda eksik belge ve bilgi olması durumunda 15 (on beş) gün içinde tamamlanması istenir,
tamamlanmaması hâlinde başvuru iade edilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan
belgelerden uygun olanı verilir.
(4) Çevre yönetim birimi belgesi ile çevre danışmanlık yeterlik belgeleri işletmede veya firmada görülebilecek
şekilde asılır.
(5) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını
isteyebilir.
(6) Belge geçerlik süresi 4 (dört) yıldır.
(7) Belge almış kişi, kurum ve kuruluşlar, belge alma aşamasında sundukları belgelerde meydana gelecek
değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme, Belgelerin Askıya Alınması ve İptali
Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının denetimi
MADDE 13 – (1) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterlik şartlarının devam edip
etmediği ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği yetkili makam tarafından denetlenir.
(2) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmalar, denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve belgeleri
sunmakla yükümlüdür.
(3) Yetkili makam tarafından,
a) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmaların hizmet verdiği işletmenin denetimi sonunda Ek-1’de yer
alan “Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu”, Ek-2’de yer alan “Çevre Yönetim Birimi Değerlendirme Formu”,
b) Firmaların denetimi sonunda ise Ek-3’te yer alan “Çevre Danışmanlık Firması Değerlendirme Formu”,
doldurulur.
(4) Yeterlik belgesi alan firmalar vize dönemi içerisinde en az bir defa Bakanlık tarafından denetlenir.
(5) Çevre Görevlisi ve/veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi firmaların hizmet verdiği işletmeler ile
Çevre Yönetim Birimi kuran işletmelerde yetkili makamca veya yetki devri yapılan kurum/kuruluşlarca uygunsuzluk
tespit edilip idari yaptırım uygulanması durumunda, bu uygunsuzluğun Çevre Görevlisi, Çevre Danışmanlık Yeterlik
Belgesi sahibi firma ve/veya Çevre Yönetim Birimi tarafından yetkili makama bildirilmediğinin yetkili makamca
belirlenmesi halinde, Çevre Görevlisine Ek-1’de yer alan “Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu”na, Çevre Yönetim
Birimine Ek-2’de yer alan “Çevre Yönetim Birimi Değerlendirme Formu”na ve/veya Çevre Danışmanlık Yeterlik
Belgesi sahibi firmalara Ek-3’te yer alan “Çevre Danışmanlık Firması Değerlendirme Formu”na göre ceza puanı
verilir.
Belgelerin askıya alınması ve iptali
MADDE 14 – (1) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmaların;
a) Yeterlik şartlarını taşımadıklarının tespit edilmesi hâlinde,
b) Ek-1’de yer alan “Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu”, Ek-2’de yer alan “Çevre Yönetim Birimi
Değerlendirme Formu” ve Ek-3’te yer alan “Çevre Danışmanlık Firması Değerlendirme Formu”nda yer alan ceza
puanının toplamının 100 (yüz) olması hâlinde,
c) 8 inci maddenin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen personel sayısı ile ilgili asgari
şartların sağlanamaması hâlinde,
ç) 18 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı şekilde temsilcilik veya irtibat bürosunun açıldığının tespiti
halinde,
belgeler üç ay süre ile askıya alınır.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan eksikliğin giderilmesini müteakiben belgenin geçerliliği vize süresi
sonuna kadar tekrar devam eder.
(3) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmaların;
a) Belge başvurusu sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi
hâlinde,
b) Hizmet verdiği süre içinde yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiğinin tespit edilmesi
hâlinde,
c) Çevre kirlenmesine yol açacak şekilde, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına sebep
olacak rapor düzenlediklerinin tespit edilmesi hâlinde,
ç) Çevre görevlisinin çalıştığı firma dışında ikinci bir işyerinde çalışamayacağına ilişkin taahhüdüne aykırılık
tespit edilmesi halinde,
d) Ceza puanı toplamının vize süresi içinde ikinci kez 100 (yüz) ceza puanı olması hâlinde,
belgeleri iptal edilir.
(4) Formlarda yer alan ceza puanları bir vize dönemi için geçerlidir. Yeni vize döneminde hesaplamaya dâhil
edilmez.
(5) Belgelerin askıya alınması ve iptal edilmesi halinde;
a) Bakanlık, belgeleri askıya alınan veya iptal edilenleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ve belgesi iptal
edilen ilgililere bildirir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlar.
b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, belgeleri askıya alınan veya iptal edilen çevre görevlisi, çevre yönetim
birimi veya firmanın, çevre yönetimi hizmeti veremeyeceklerini hizmet verdiği işletmeye bildirir.
c) Belgelerin askıya alındığı veya iptal edildiği tarihten önce; çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya
firmalar tarafından, yetkili makama sunulmuş olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemlerinin
geçerli belgeye sahip çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firma tarafından tamamlanmasına izin verilir.
(6) Belgesi askıya alınan çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmalar askı süresi sonuna kadar
eksikliklerini tamamlamazsa belgeleri iptal edilir.
(7) Belgesi iptal edilen çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmalar bir yıl süre ile yeni belge
müracaatında bulunamazlar.
(8) Belgesi iptal edilen firmalar aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak iptal tarihinden
itibaren bir yıl süre ile belge alamazlar. Bu firmaların Ticaret Sicil Gazetesinde firma sahibi/ortağı olarak adı geçen
kişiler tarafından isim ve ticari unvan değişikliği yapılmak suretiyle yapılacak belge başvuruları kabul edilmez.
(9) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi firmaların yerine
getirmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda verilen cezalar Bakanlıkça
sisteme işlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vize, Eğitim ve Sınav
Belgelerin vize edilmesi
MADDE 15 – (1) Vize işlemleri için, mevcut belgenin geçerlik süresinin bitiminden en az bir ay önce
başvuruda bulunulur.
(2) Çevre görevlileri tarafından yapılacak vize başvurularında 17 nci madde gereğince eğitim alındığına dair
belgenin sunulması zorunludur.
(3) Çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacak vize başvurularında Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ile güncel büro tescil belgesi sunulur.
(4) Vize başvurularında, vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına
dair hesap belgesi eklenir.
(5) Süresi içinde vize başvurusu yapmayan kişi, kurum veya kuruluşların belge bedelleri %50 fazlasıyla alınır.
(6) Vize süresi içinde başvuru yapmayan çevre görevlileri, çevre yönetim birimi veya firmalar, belge
geçerliktarihinin dolmasından sonra çevre yönetimi hizmetleri veremezler.
(7) Bu durumdaki çevre görevlileri veya çevre yönetim birimi veya firmalar tarafından, yetkili makama
sunulmuş olan çevre izin veya çevre izin ve lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.
(8) Belge vize süresi dolanlar 11 inci madde kapsamında yeniden başvuru yapar.
Çevre görevlisi eğitimi ve sınavı
MADDE 16 – (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler
çevre görevlisi sınavına girmek zorundadır. Sınav başvurularında Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre
bilimleri ve çevre mevzuatı eğimine katılım belgesi sunulur.
(2) Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre
mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için
çevre mevzuatı; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji,
biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için ise temel çevre bilimleri ve çevre
mevzuatı konularını kapsar.
(3) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya
çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı sınavına,
Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya,
jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda
yapılacak sınava katılmak zorundadırlar.
(4) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenir.
(5) Eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(6) Sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır ve Ek-4’te yer alan çevre
görevlisi belgesini almaya hak kazanır.
(7) Çevre görevlisi sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.
Eğitim
MADDE 17 – (1) Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir.
Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zorundadır. Eğitim ile ilgili usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Devir, Şube ve Temsilcilik, Müteselsil Sorumluluk ve Bildirimler
Devir, şube ve temsilcilik
MADDE 18 – (1) Yeterlik belgeleri hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez, kullanımına izin
verilemez, satılamaz, belge kapsamında temsilcilik verilemez ve irtibat bürosu açılamaz.
(2) Çevre danışmanlık firmalarının şube açabilmeleri için, şube kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilmesi ve firmanın taşıyacağı tüm şartları ve yükümlülükleri şubenin de sağlaması gerekmektedir.
(3) Şube açmak isteyen firmalar, 11 inci madde kapsamında Bakanlığa başvururlar.
Müteselsil sorumluluk
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri, çevre yönetim birimleri veya
çevre danışmanlık firmaları tarafından yerine getirilmemesi, çevre danışmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını
ortadan kaldırmaz.
(2) Bir işletmede, çevre yönetim biriminin veya çevre görevlisinin yanında, çevre danışmanlık firmasından da
çevre yönetimi hizmeti alınmış olması halinde, hizmet verenlerin tamamı bu Yönetmelikte belirtilen
yükümlülüklerden aynı derecede sorumludur.
Bildirimler
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazı ve bildirimlerin tebliğinde,
müracaat sırasında sistemde beyan edilen adres ve elektronik posta dikkate alınır. Adres ve elektronik posta değişikliği
olması halinde bu değişikliği 30 (otuz) gün içinde beyan etmeyenlerin, daha önce beyan ettiği adrese ve elektronik
postaya yapılan yazışma ve bildirimler geçerlidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Belge bedeli
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilecek belgeler, diğer şartlara ilaveten Bakanlıkça tespit edilen
ücret karşılığında verilir. Belge yenilemeleri, unvan değişiklikleri ve şube açma işlemi de ücrete tabidir.
Düzenleme yapma
MADDE 22 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak tebliğler
çıkarabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceden alınan belgelerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilen çevre görevlisi belgeleri
vize sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre görevlisi belgesi alanların belgeleri vize süresinin
sonunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca eğitim alındığına dair belgenin sunulması halinde vize edilir.
Şartların sağlanması ve yükümlülük
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetim birimi onaylanmış
işletmeler ve çevre danışmanlık belgesi almış firmalar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları, bu Yönetmeliğin yayım
tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde sağlamakla yükümlüdür. Bu süre içinde gerekli şartları sağlamayan
çevre yönetim birimlerinin onayları ve çevre danışmanlık firmalarının belgeleri 6 (altı) ay süre ile askıya alınır. Askı
süresi içinde şartlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getiren çevre yönetim birimleri veya çevre danışmanlık
firmalarının belgeleri vize süresi bitimine kadar geçerlidir. Askı süresi içinde gerekli şartları sağlamayanların belgesi
iptal edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetim birimi onaylanmış işletmeler veya çevre
danışmanlık belgesi almış firmalar, bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağlayana kadar
bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine tabidirler.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »