Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği-1 ESKİ

2014-04-22 21:21:40

EK I

ATIK SINIFLARI

Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,

Q2 Standart dışı ürünler,

Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,

Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örneğin, kaza sonucu

kontamine olmuşmaddeler ve benzeri),

Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmişmaddeler (örneğin, temizleme işlemi atıkları,

ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),

Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

Q7 Yararlıperformans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler,

bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri),

Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),

Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları,filtre tozları,

kullanılmış filtreler ve benzeri),

Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve benzeri),

Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahasıslopları, madencilik

atıkları ve benzeri),

Q12 Saflığıbozulmuş materyaller (örneğin, PCB'lerle kontamine olmuş yağlar ve benzeri),

Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,

Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve

benzeri),

Q15 Araziıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuşmadde, materyal ve

ürünler,

Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.

EK II-A

BERTARAF YÖNTEMLERİ

D1 Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri),

D2 Araziıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri),

D3 Derine enjeksiyon (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan

boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

D4 Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve

benzeri),

D5 Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş

hücresel depolama ve benzeri),

D6 Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım

D7 Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım

D8 D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya

karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

D9 D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya

karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma,

kalsinasyon ve benzeri),

D10 Yakma (Karada)

D11 Yakma (Deniz üstünde)

D12 Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi ve benzeri),

D13 D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya

karıştırma,

D14 D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama,

D15 D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği

alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

EK II B

GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma

R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm

prosesleri dahil)

R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,

R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,

R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,

R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması

(atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

EK-III A

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan

maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz

oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar

gösteren maddeler ve preparatlar.

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvımaddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil),

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve

sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan

sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve

preparatlar.

H3-B Tutuşabilen

21 0C ye eşit veya daha yüksek ya da 55 0C’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler

ve preparatlar.

H4 Tahriş edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet

verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk

oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden

olan madde ve preparatlar.

H8 Korozif

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

H9 Enfeksiyon yapıcı

İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli

olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

H10 Üreme yetisini azaltıcı

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan

veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma

riskini artıran madde ve preparatlar.

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya

preparatlar.

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve

preparatlar.

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski

taşıyan madde ve preparatlar.

Açıklama

1) Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Ek 4) kullanılacaktır.

EK-III B

TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

a) Parlama noktası ≤ 55 0C,

b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥

%0,1 olması,

c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun≥ %3 olması,

ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun≥ %25 olması,

d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1

olması,

e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5

olması,

f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10

olması,

g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam

konsantrasyonun ≥ %20 olması,

ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1

olması,

h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki

konsantrasyonun ≥%0,5 olması,

i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığıözelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki

konsantrasyonun ≥ %5 olması

j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki

konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,

k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcıolarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun

≥ 1 de olması

Açıklama

R kodları (Risk durumu) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar

Yönetmeliği (EK 7) de verilmektedir.

EK-IV

ATIK LİSTESİ

BÖLÜMLER

(01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulmasısırasında ortaya çıkan

atıklar,

(02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya

çıkan atıklar,

(03) Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar,

(04) Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,

(05) Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

(06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(08) Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskımürekkeplerinin imalat,

formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

(09) Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,

(10) Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(11) Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir

dışı hidrometalurji,

(12) Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan

atıklar,

(13) Yağ atıklarıve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

(14) Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),

(15) Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu

giysiler,

(16) Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar,

(17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

(18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa

ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)

(19) Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım

için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,

(20) Ayrıtoplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal

atıklar).

ATIK LİSTESİ

01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE

KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN

ATIKLAR

01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan

Atıklar

01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A

01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M

01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları

01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler

içeren diğer atıklar

M

01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar

01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan

Atıklar

01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli

maddeler içeren atıklar

M

01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları

01 04 09 Atık kum ve killer

01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar

01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar

01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden

kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar

01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar

01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları

01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları M

01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları M

01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE

BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN

ATIKLAR

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan

Kaynaklanan Atıklar

02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 01 02 Hayvan dokusu atıkları

02 01 03 Bitki dokusu atıkları

02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek

(pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar

02 01 07 Ormancılık atıkları

02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar M

02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları

02 01 10 Atık metal

02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 02 Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve

işlenmesinden kaynaklanan atıklar

02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

02 02 02 Hayvan dokusu atığı

02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün

hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü

üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

02 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 04 Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar

02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak

02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat

02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 05 Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar

02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 06 Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar

02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 07 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden

kaynaklanan atıklar

02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından

kaynaklanan atıklar

02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 03 Kimyasal işlem atıkları

02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

03 AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA)

VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları

03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar M

03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

03 02 Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler A

03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler A

03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler A

03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler A

03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları M

03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları

03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan

ıskartalar

03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar

03 03 09 Kireç çamuru atığı

03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama

maddesi çamuru

03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN

ATIKLAR

04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

04 01 02 Kireçleme atıkları

04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları M

04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti

04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti

04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar

04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

04 01 09 Perdah ve boyama atıkları

04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları M

04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları

04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler M

04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN

PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları

05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları A

05 01 03* Tank dibi çamurları A

05 01 04* Asit alkil çamurları A

05 01 05* Petrol döküntüleri A

05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar A

05 01 07* Asit ziftleri A

05 01 08* Diğer ziftler A

05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar M

05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar A

05 01 12* Yağ içeren asitler M

05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları

05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 01 15* Kullanılmış filtre killeri A

05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

05 01 17 Bitüm

05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 06 01* Asit ziftleri A

05 06 03* Diğer ziftler A

05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01* Cıva içeren atıklar M

05 07 02 Kükürt içeren atıklar

05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan

Atıklar

06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit A

06 01 02* Hidroklorik asit A

06 01 03* Hidroflorik asit A

06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit A

06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit A

06 01 06* Diğer asitler A

06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan

Atıklar

06 02 01* Kalsiyum hidroksit A

06 02 03* Amonyum hidroksit A

06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit A

06 02 05* Diğer bazlar A

06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve

Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar M

06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar M

06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler M

06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 04 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

06 04 03* Arsenik içeren atıklar M

06 04 04* Cıva içeren atıklar M

06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar M

06 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 05 İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

06 05 03 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

06 06 Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat,

Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar M

06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar

06 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 07 Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli

Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar M

06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon A

06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru M

06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti A

06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından

(İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar M

06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 09 Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve

Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

06 09 02 Fosforlu cüruf

06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı

reaksiyon atıkları

M

06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 10 Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat,

Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar M

06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 11 Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar

06 11 01 Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan

Atıklar

06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler A

06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) A

06 13 03 Karbon siyahı

06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar A

06 13 05* Kurum A

06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve

Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar A

07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 01 99 Başka şekilde tanımlanmayan atıklar

07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik

ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 02 13 Atık plastik

07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları M

07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar M

07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar

07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve

Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)

07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu

Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin

İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M

07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 05 İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan

Atıklar

07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar A

07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M

07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar

07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon,

Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A

07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A

07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat,

Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A

07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A

07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A

07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER),

YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM,

FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN

ATIKLAR

08 01 Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve

Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler M

08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları M

08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları

08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar M

08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden

kaynaklanan atıklar

M

08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden

kaynaklanan sulu süspansiyonlar

M

08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları A

08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 02 Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon,

Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

08 02 01 Atık kaplama tozları

08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar

08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar

08 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 03 Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK)

Kaynaklanan Atıklar

08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar

08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları M

08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları

08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları M

08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları

08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları A

08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri M

08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri

08 03 19* Dağıtıcı yağ A

08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 04 Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından

(İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu

macunları

M

08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları

08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu

çamurları

M

08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları

08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu

macunu çamurları

M

08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları

08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu

macunlarının sıvı atıkları

M

08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

08 04 17* Reçine yağı A

08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 05 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar

08 05 01* Atık izosiyanatlar A

09 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları A

09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu A

09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları A

09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar A

09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar A

09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar M

09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı

09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı

09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık

fotoğraf makineleri

A

09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar A

09 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19

Hariç)

10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

10 01 02 Uçucu kömür külü

10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül

10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu A

10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar

10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar

10 01 09* Sülfürik asit A

10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri A

10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler

içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

M

10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve

kazan tozu

10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler

içeren uçucu kül

M

10 01 17 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül

10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları M

10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları

10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M

10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar M

10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar

10 01 24 Akışkan yatak kumları

10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

10 01 26 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar

10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 01 Cüruf işleme atıkları

10 02 02 İşlenmemiş cüruf

10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar M

10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

10 02 10 Haddehane tufalı

10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M

10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M

10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri

10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri

10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 03 Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 03 02 Anot hurdaları

10 03 04* Birincil üretim cürufları A

10 03 05 Atık alüminyum oksit

10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları A

10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar A

10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya

yayılabilir köpükler

M

10 03 16 10 03 05 dışındaki köpükler

10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar M

10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M

10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu

10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) M

10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları M

10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları

10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri M

10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M

10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar M

10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar

10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 04 Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları A

10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler A

10 04 03* Kalsiyum arsenat A

10 04 04* Baca gazı tozu A

10 04 05* Diğer partiküller ve toz A

10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A

10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A

10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M

10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 05 Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları

10 05 03* Baca gazı tozu A

10 05 04 Diğer partiküller ve toz

10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A

10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A

10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M

10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya

yayılabilir cüruf ve köpükler

M

10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler

10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 06 Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları

10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

10 06 03* Baca gazı tozu A

10 06 04 Diğer partiküller ve toz

10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A

10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri A

10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M

10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 07 Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları

10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 07 04 Diğer partiküller ve toz

10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M

10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 08 Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 08 04 Partiküller ve toz

10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu A

10 08 09 Diğer cüruflar

10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya

yayılabilir cüruf ve köpükler

M

10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar M

10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

10 08 14 Anot hurdası

10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M

10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu

10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M

10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M

10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 03 Ocak cürufları

10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M

10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M

10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M

10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu

10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M

10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller

10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar M

10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar

10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M

10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 10 Demir Dışı Döküm Atıkları

10 10 03 Ocak cürufları

10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M

10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M

10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M

10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu

10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M

10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller

10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları M

10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları

10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M

10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 03 Cam elyaf atıkları

10 11 05 Partiküller ve toz

10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı M

10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı

10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın

tüplerinden)

M

10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar

10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru M

10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru

10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M

10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M

10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M

10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden

Kaynaklanan Atıklar

10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

10 12 03 Partiküller ve toz

10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 12 06 Iskarta kalıplar

10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)

10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M

10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları M

10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları

10 12 13 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)

10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri

10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar M

10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli &a

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »